Curs d’autoaprenentatge virtual d’introducció als certificats digitals

Objectius

  • Conèixer els conceptes bàsics sobre el certificat digital i la signatura electrònica.
  • Conèixer els principals avantatges i principis de la identitat en l’administració electrònica.
  • Conèixer el procediment per obtenir un certificat digital de CATCert.
  • Conèixer els usos dels certificats digitals a nivell professional i personal.

Destinataris

Personal del sector públic català que, a nivell d’usuari, ha de fer servir certificats digitals en l’exercici de les seves tasques.

Dates

Aquest curs es troba en procés de revisió. Quan estigui disponible, es publicaran les dates en aquest mateix espai.

Programa

1. L’Administració electrònica i els tràmits en línia

1.1 Gestions i tràmits en línia

1.2 Avantatges

1.3 Tràmits amb i sense certificat electrònic personal

1.4 L’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya

2. Els certificats digitals

2.1 El certificat digital: definició

2.2 El certificat digital: garanties

2.3 Tipus de certificats digitals i signatures electròniques

2.4 Estats dels certificats: el cicle de vida

2.5 Prestadors de serveis de certificació

3. Obtenció dels certificats digitals del Consorci AOC

3.1 Obtenció de l’idCAT

3.2 Obtenció de la T-CAT

4. Ús dels certificats digitals

4.1 Tràmits en línia

4.2 Signatura de documents electrònics

5. Gestió dels certificats digitals del Consorci AOC

5.1 Gestió de la targeta T-CAT

5.2 Gestió del certificat idCAT

Característiques del curs

Professorat: personal del Consorci AOC

Places: 50 places

Lloc: Aula virtual del Consorci AOC

Hores lectives: 10 hores (repartides en tres setmanes)

Certificat: a l’alumnat que superi el curs se li expedirà un certificat d’aprofitament per part del Consorci AOC.

Requisits previs: cal tenir coneixements bàsics d’ofimàtica. És recomanable disposar de certificat digital per tal de poder practicar amb ell (T-CAT, idCAT, e-DNI, etc.).

Curs avançat de certificació digital i signatura electrònica

Objectius

  • Definir i classificar tots els conceptes bàsics relacionats amb la identificació i signatura digital: termes de seguretat, certificats, cicle de vida, validació, aspectes jurídics, signatures, etc.
  • Descripció de les avantatges que ens aporta la identificació i la signatura digital, i el marc jurídic del seu ús en l’administració electrònica.
  • Practicar els usos dels certificats digitals, des de la sol·licitud i la gestió fins a operacions de signatura, autenticació o xifratge de dades electròniques.

Destinataris

Personal del sector públic català, amb coneixements previs dels conceptes bàsics de la certificació digital, que necessiti obtenir una visió global dels certificats digitals a nivell tècnic, jurídic i pràctic com pas previ a la seva implantació en projectes i aplicacions del seus organismes o unitats.

Dates

Aquest curs es troba en procés de revisió. Quan estigui disponible, es publicaran les dates en aquest mateix espai.

Programa

Mòdul 1: la certificació digital a l’Administració catalana

1.- Presentació

2.- Objectius del mòdul

3.- Panoràmica de l’Administració electrònica a Catalunya

3.1 Què és l’Administració electrònica?

3.2 L’Administració electrònica a Catalunya

3.3. Tràmits en línia

3.4 Panoràmica dels tràmits

3.5 L’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya

4.- Prestadors de serveis de certificació

4.1 El Consorci AOC

4.2 Missió

4.3 Objectius del Consorci AOC

4.4 Usuaris

4.5 Jerarquia de certificació

5.- Catàleg de productes i serveis del Consorci AOC.

6.- Usos dels certificats digitals en l’administració electrònica catalana

7.- Problemes freqüents i solucions

Mòdul 2: certificació digital

1.- Presentació

2.- Objectius del mòdul

3.- Comunicacions i tràmits: com identificar-se a Internet

4.- El certificat digital

4.1 Com funcionen els certificats digitals?

4.2 Què hi ha dins del certificat digital?

4.3 Garanties

4.4 Emmagatzemament dels certificats

4.5 Exportar el certificat digital des d’Internet Explorer

4.6 Importar el certificat digital a Internet Explorer

4.7 Exportar el certificat digital des de Firefox

4.8 Importar el certificat a Firefox

4.9 Usos dels certificats digitals

4.10 Autenticació de l’usuari

4.11 Xifrat

4.12 Signatura

5.- Tipus i classificació dels certificats

6.- Cicle de vida dels certificats

7.- Obtenció dels certificats digitals del Consorci AOC

8.- Gestió dels certificats digitals del Consorci AOC

9.- Comprovació de l’estat del certificat digital

Mòdul 3: signatura electrònica

1.- Presentació

2.- Objectius del mòdul

3.- La signatura electrònica

3.1 Per què les fem?

3.2 Com es genera una signatura digital?

3.3 Comparativa entre la signatura electrònica i la manuscrita

4.- Com podem fer la signatura electrònica?

5.- Tipus de signatura a nivell tècnic

6.- Tipus de signatura a nivell legal

7.- La relació entre la signatura i el document electrònic

8.- Segell de temps

9.- Gestió i manteniment de les signatures electròniques

9.1 La problemàtica de la gestió i arxiu dels documents electrònics signats

9.2 Estratègies per garantir la fiabilitat i la conservació de les signatures electròniques

9.3 Condicionants per triar l’estratègia de preservació

9.4 Recomanacions per gestionar les signatures electròniques al llarg del cicle de vida

Mòdul 4: marc normatiu

1.- Presentació

2.- Objectius

3.- Marc legal de la signatura electrònica

3.1 Normativa general

3.2 Normativa administrativa

4.- Interoperabilitat i signatura electrònica

4.1 Admissió de sistemes de signatura per a la ciutadania i el personal de l’Administració

4.2 Nivells de seguretat i protecció dels sistemes d’informació amb certificats digitals

5.- L’ús de la certificació digital a l’administració electrònica

5.1 Seu electrònica

5.2Actuació administrativa automatitzada

6.- Aplicacions de signatura electrònica en l’actuació administrativa

6.1 Registre electrònic

6.2 Digitalització de documents en format paper

6.3 Notificació

6.4 Documents electrònics i gestió documental

6.5Facturació electrònica

Característiques del curs

Professorat: personal del Consorci AOC

Places: 50 places

Lloc: Aula virtual del Consorci AOC

Hores lectives: 10 hores (repartides en tres setmanes)

Certificat: a l’alumnat que superi el curs se li expedirà un certificat d’aprofitament per part del Consorci AOC.

Requisits previs: l’estudiant ha de disposar de coneixements en informàtica a nivell usuari, familiaritzat amb l’ús de navegadors i amb les eines normals d’ofimàtica. També és necessari disposar de certificat digital per tal de fer les pràctiques (T-CAT, idCAT, e-DNI, etc.).