Curs d’operadors d’entitats de registre T-CAT

Objectius

Assolir els coneixements bàsics sobre el certificat digital i la signatura electrònica i conèixer el funcionament de les aplicacions d’emissió de certificats T-CAT així com els requisits legals i procedimentals.

Destinataris

Personal al servei dels ens responsables d’operar les Entitats de Registre T-CAT.

Dates

  • 2 de Març de 2017
  • 8 de Juny de 2017
  • 30 de Novembre de 2017

Programa

1.- El Consorci AOC

1.1 Què és el Consorci AOC?

1.2 Missió i objectius

1.3 Tendències i situació actual

1.4 SCD

2.- Introducció a la signatura electrònica

2.1 Definicions

2.2 Per què?

2.3 Infraestructura de clau pública (PKI)

2.4 El certificat digital

2.5 Usos

2.6 Marc normatiu

3.- Operativa

4.- Arxiu i seguretat

Característiques del curs

Professorat: personal del Consorci AOC.

Places: 18 places.

Lloc: Oficines del Consorci AOC al Carrer Tànger, 98 de Barcelona.

Hores lectives: 5 hores i 30 minuts.

Certificat: a l’alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi una prova escrita, se li expedirà un certificat d’assistència i aprofitament per part de l’EAPC.

Requisits previs: cal que el vostre ens sigui, o estigui tramitant ser-ho, ER T-CAT i hagi fet arribar al Consorci AOC la sol·licitud d’alta al servei (la fitxa d’Entitat de Registre T-CAT) i la sol·licitud i el certificat de dades dels certificats d’operador.

Curs de manteniment tècnic de les ER T-CAT

Objectius

Assolir els coneixements necessaris per tractar i resoldre les incidències tècniques que es puguin produir en els equips informàtics de les entitats de registre T-CAT.

Destinataris

Personal tècnic dels les entitats de registre T-CAT que hagi d’administrar tècnicament els equips de l’ER T-CAT.

Dates

Aquest curs es tornarà a oferir un cop entri en funcionament de la nova jerarquia de certificació.

Programa

1.- Components de maquinari l’estació

1.1 Impressora Datacard/Fargo (instal·lació i manteniment)

1.2 Impressora Laser (instal·lació i manteniment)

1.3 Lectors criptogràfics (actualització de controladors i comprovació de l’ordre)

2.- Components de programari de l’estació

2.1 Gestor de testimonis (operacions i comprovació de versions)

2.2 Formsign (comprovació de la versió, desinstal·lació i errors comuns)

2.3 Java (comprovació de la versió, desinstal·lació i errors comuns)

3.- Casos d’ús de la màquina:

3.1 Generació d’un certificat

3.2 Impressió d’un PIN + PUK Reinicialització de targetes

4.- Resolució d’incidències típiques

4.1 Cas típic d’error d’unicitat

4.2 Comprovació del funcionament de maquinari

4.3 Test elements amb el sistema operatiu

4.4 Testos especials

4.5 Test de connexió Estructura del sistema d’arxius

4.6 Aplicacions necessàries

5.- Directoris de l’aplicació

6.- Variables del sistema

7.- Copia de seguretat i restauració

8.- Torn de preguntes

Característiques del curs

Professorat: personal del Consorci AOC

Places: 18 places

Lloc: Oficines del Consorci AOC al Carrer Tànger, 98 de Barcelona

Hores lectives: 5 hores

Certificat: a l’alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d’assistència per part de l’EAPC.

Requisits previs: per tal de poder inscriure-us a aquesta formació, el vostre ens ha de ser Entitat de Registre T-CAT. Així mateix, l’ens ha de disposar d’un responsable informàtic per formar-se sobre qüestions tècniques de l’equip on es generen els certificats.