SuportVia ObertaAEAT: dades tributàries i domicili fiscal (com fer consultes)

AEAT: dades tributàries i domicili fiscal (com fer consultes)

Es poden fer consultes de les següents modalitats:

1. Estar al corrent d’obligacions tributàries: segons la finalitat per a la qual sigui necessari saber si una persona física o jurídica es troba al corrent de les seves obligacions tributàries s’haurà d’escollir entre:

 • Estar al corrent d’obligacions tributàries per a contractació amb les Administracions Públiques,
 • Estar al corrent d’obligacions per a l’obtenció de llicències de transport,
 • Estar al corrent d’obligacions per a la sol·licitud d’ajudes i subvencions,
 • Estar al corrent d’obligacions per a la tramitació de permisos de residència i treball per a estrangers;

La consulta permet obtenir un certificat d’obligacions tributàries a partir de:•    Tipus Documentació: Tipus de documentació del titular de la consulta.

 • Documentació: documentació del titular de la consulta.
 • Nom: nom del titular de la consulta.
 • Cognom1: primer Cognom del titular de la consulta.
 • Cognom2: segon Cognom del titular de la consulta.
 • Número d’expedient: número d’expedient de la consulta.

Les dades s’han de posar en el mateix ordre i tots els camps son obligatoris a excepció del segon cognom. A continuació posem un exemple de consulta:

Exemple_peticio_ecot101.csv
NIF;XXXXXXXXX;;;NUM EXPEDIENT 1
NIF;YYYYYYYYY;;;NUM EXPEDIENT 2
NIF;ZZZZZZZZZ;;;NUM EXPEDIENT 3

Per carregar el fitxer csv cal anar a Via Oberta > Consultes pendents/Lots/Historial, i situar-se a la pestanya Lots. Seleccioneu el tipus de consulta que voleu fer i pugeu el fitxer des del lloc del PC o la xarxa on l’hagueu guardat. Finalment feu “Envia consulta”.

La informació que s’obtindrà és:

 • Les dades introduïdes del titular que ha realitzat la consulta, enviades en la petició.
 • En cas que hi hagi hagut un error en la consulta, ens mostrarà la paraula ERROR amb el literal de l’error donat per l’organisme emissor del certificat.
 • Si la consulta ha anat correctament ens informarà de les següents dades:
  • Codi Resposta: Codi informatiu del resultat de la consulta.
  • Descripció Resposta: Resposta de la consulta.
  • Referència: Identificador de referència de l’AEAT.
  • Data Emissió: Data de resposta de la consulta.
  • Codi certificat: Indica si el titular està al corrent o no d’obligacions tributàries.
  • Tipus negatiu: Codi de la causa en cas de la negativitat.
  • Número registres existents: Número total d’incompliments.
  • Número registre facilitats: Número d’incompliments.
  • Llistat dels incompliments amb les següents dades:
   • Exercici: Exercici de l’incompliment.
   • Model: Model tributari associat a l’incompliment.
   • Període: Període associat a l’incompliment.
  • CV: Codi de verificació associat al document carregat a DESA’L.

A continuació posem un exemple de resposta de la consulta:

exemple_resposta_correcte_ecot101.csv
NIF;XXXXXXXXX;;;;NUM EXPEDIENT 1;1000;No está al corriente de obligaciones tributarias por incumplimiento de presentación de declaraciones o autoliquidaciones  y constancia de deudas tributarias en periodo ejecutivo;81518179087;2015-07-14;NEGATIVO;C;4;4;2014;131;3T;2014;131;4T;2014;180;0A;2014;193;0A;3f87e41c-d09b-890c
NIF;YYYYYYYYY;;;;;1000;Titular está al corriente de obligaciones tributarias;81532177713;2015-07-14;POSITIVO;bb9ee13d-a9e0-91f2
NIF;ZZZZZZZZZ;;;;NUM EXPEDIENT 2;1000;No está al corriente de pago de deudas tributarias en periodo ejecutivo;81555178977;2015-07-14;NEGATIVO;B;0;0;53f92cd4-522b-7592

Per obtenir la resposta s’ha d’accedir a l’apartat Via Oberta > Consultes pendents/Lots/Historial, pestanya Pendents. El fitxer es pot descarregar seleccionant la icona de la columna Resposta.

Notes:

 1. Cal tenir en compte que el resultat de la consulta també podria ser: – Titular no identificat a l’AEAT. En aquest cas s’haurien de revisar les dades identificatives que s’han introduït del contribuent – Titular il·localitzable. En aquest cas, i els que venen a continuació, s’hauria de remetre a l’interessat a la seva Administració Tributària. – Titular de baixa censal – Titular amb C.I revocat – Informació denegada per sentència o sanció
 2. Què fer quan telemàticament s’obté un certificat negatiu d’obligacions tributàries i l’interessat justifica que no té deutes mitjançant un certificat de l’Agència Tributària emès “en paper”?Aquesta discrepància de signe entre ambdós certificats pot tenir el seu origen en el decalatge temporal que hi ha entre que un contribuent paga un tribut a una entitat financera i el moment en que aquesta informació arriba a l’Agència Tributària.L’AEAT i les entitats financeres treballen amb periodicitats quinzenals (els dies 5 i 20 de cada mes). Això vol dir que un pagament o regularització de situació feta poc després del 20 d’octubre, l’entitat financera la inclourà en la transmissió d’informació corresponent al període 21/10 – 5/11, que al seu torn es consolidarà a la Delegació Especial a Catalunya en els dies subsegüents. A partir d’aquell moment, si es torna a fer la sol·licitud del certificat per via telemàtica, el signe dels dos certificats coincidirà.Ara bé, si no es vol/pot esperar, l’administració gestora sempre podrà verificar l’autenticitat del certificat presentat en paper a partir del codi CSV que figura al peu del mateix.

2. Domicili fiscal: aquest servei permet consultar el domicili fiscal d’un contribuent, a partir de:

 • Document identificador del contribuent (NIF, NIE, CIF)
 • Nom complet del contribuent (requerit únicament en cas de persona física)

La informació que s’obtindrà és:

 • Data d’emissió de la resposta per part de l’AEAT
 • Nom del contribuent tal i com figura a la base de dades identificatives de l’AEAT
 • Tipus de domicili fiscal: a Espanya o a l’estranger
 • Data d’actualització del darrer domicili
 • Dades del domicili:
  • Nom de la via pública
  • Número del domicili a la via
  • Bloc, portal, escala, planta, pis i porta
  • Dades complementàries del domicili, p.e. “Urbanización”, “Centro Comercial”, “Polígono”, “Edificio”, etc.
  • Localitat / població si és diferent al municipi
  • Codi postal
  • Municipi
  • Província
  • Adreça de correu electrònic
  • Telèfon fix i mòbil
  • Fax.

Nota: aquesta informació s’actualitza amb l’exercici fiscal

3. Renda: aquest servei permet consultar les dades de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) en diferents modalitats:

3.1. Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). A partir de:

 • Document identificador (NIF o NIE)
 • Nom complet del contribuent (obligatori nom i primer cognom)
 • Exercici del qual es sol·liciten les dades

La informació que s’obté és:

L’informe d’IRPF del contribuent en un exercici fiscal, és a dir, les caselles corresponents a la renda de l’exercici que es sol·licita (l’informe no inclou TOTES les dades de la declaració sinó la relació de caselles certificables que cada any es publiquen al BOE) En cas que no hi hagi dades d’IRPF, es retornen les dades d’imputacions.

Nota: sobre les declaracions complementàries, val a dir que els certificats ofereixen sempre les dades actualitzades de la base de dades de l’AEAT. És a dir, que si s’ha presentat una declaració complementària, les dades del certificat incorporen les modificacions expressades en aquesta declaració. No s’ofereixen com a resultats diferenciats, ja que la mateixa declaració complementària hauria de recollir la totalitat de les dades i determinar el resultat a ingressar o a tornar per diferència entre la quota diferencial resultant de la complementària i l’import ingressat (o tornat, en el seu cas) a la declaració original.

Exemple d’informe d’IRPF per al cas de persona física:

…en el cas de Model 100, Tributació I:

Bloc Imports caselles, expressats en enters i decimals

(0001 0006 0009 0010 0014 0015 0017 0021 0022 0029 0031 0035 0452 0455 0460 0465 0480 0482 0483 0500 0611 0618 0620 0630 0675 0676 0679 0680 0681 0689 0690 0691 0692 0693 0694 0718 0719 0695 0696 0697 0698 0699 0780 0781 0700 0701 0717 0720 0721 0730 0731 0732 0735 0741 0742 0743 0754 0755 0756 0757 0760)

Bloc altres dades

 • Nivell de renta expressat en enters i decimals

Bloc dades personals

 • Estat civil
 • Data naixement

Bloc dades dels fills (n)

 • Nom
 • Data naixement o adopció
 • Minusvalidesa
 • Vinculació

Bloc dades vivendes (n)

 • Contribuent
 • Participació
 • Referència cadastral
 • Titularitat

[Tots els imports es retornen en cèntims d’euro]

Nota: el Consorci AOC us ofereix tres certificats (3.2, 3.3 i 3.4) que són resultat del fraccionament de les dades contingudes a l’IRPF subministrat per l’AEAT. En el cas de requerir aquests certificats estareu autoritzant al Consorci AOC al tractament de les dades d’acord amb el que estableix l’article 12 de la LOPD.

3.2. Certificat individual de nivell de renda: aquesta modalitat permet obtenir les dades de nivell de renda d’una persona física o jurídica a partir de:

 • Document identificador (NIF o NIE)
 • Nom complet del contribuent (obligatori nom i primer cognom)
 • Exercici del qual es sol·liciten les dades

La informació que es pot obtenir és:

El certificat de nivell de renda, que és un resum de la Declaració de l’IRPF del contribuent o d’Imputacions de renda del contribuent declarades per tercers, format pels següents imports:

 • Nivell de renda (L’import és la combinació de les caselles 450+452-454+457- 459+460 de la declaració de l’IRPF) o Rendiments íntegres del treball (001)
 • Base imposable general (casella 455) o Retencions per rendiments del treball (002)
 • Base imposable de l’estalvi (casella 465) o Rendiments del capital mobiliari (003)
 • Base liquidable general (casella 618) o Retencions per rendiments del capital mobiliari (004)
 • Base liquidable de l’estalvi (casella 630) o Guanys patrimonials sotmesos a retenció (005)
 • Mínim personal i familiar (casella 679) o Retencions per guanys patrimonials (006)
 • “Buit” o Despeses deduïbles de rendiments del treball (007)
Exemple de certificat individual de nivell de renda:

…en el cas de Model 100, Tributació I:

Bloc Imports

Nivell de renda (l’import es la combinació de les caselles 450+452- 454+457-459+460 de la declaració de l’IRPF)

 • Base imposable general (casella 455 de la declaració de l’IRPF)
 • Base imposable de l’estalvi (casella 465 de la declaració de l’IRPF)
 • Base liquidable general (casella 618 de la declaració de l’IRPF)
 • Base liquidable de l’estalvi (casella 630 de la declaració de l’IRPF)
 • Mínim personal i familiar (casella 679 de la declaració de l’IRPF)

Bloc altres dades

 • Nivell de renta expressat en enters i decimals

Bloc dades personals

 • Estat civil
 • Data naixement
 • Minusvalidesa

Bloc dades dels fills (n)

 • Nom
 • Data naixement o adopció
 • Minusvalidesa
 • Vinculació

Bloc dades vivendes (n)

 • Contribuent
 • Participació
 • Referència cadastral

[Tots els imports es retornen en cèntims d’euro]

3.3. Certificat de renda per a prestacions socials: aquesta modalitat permet obtenir les dades de nivell de renda per a prestacions socials a partir de:

 • Document identificador del contribuent (NIF o NIE)
 • Nom complet del contribuent (obligatori nom i primer cognom)
 • Exercici del qual es sol·liciten les dades

La informació que es pot obtenir és:

 • Certificat de renda per a prestacions socials, que per regla general està format pels imports de les caselles 001 ,005, 006, 007, 009, 015, 021, 029, 045, 070, 080, 109, 131, 140, 152, 164, 170, 174, 192, 197, 220, 221, 222, 223, 450, 452, 457 i 460 de la declaració d’IRPF del contribuent.
  • Ingressos íntegres de les retribucions dineràries i en espècie dels rendiments del treball.
  • Imports que s’imputen a la persona interessada de contribucions empresarials als plans de pensions i mutualitats de previsió social.
  • Import de les reduccions dels rendiments del treball.
  • Despeses deduïbles dels rendiments del treball.
  • Ingressos íntegres dels rendiments del capital mobiliari i immobiliari.
  • Imputació de rendes immobiliàries.
  • Rendiment net reduït total de les activitats econòmiques en règim d’estimació directa.
  • Rendiment net reduït total de les activitats econòmiques (excepte les agrícoles, les ramaderes i les forestals) en règim d’estimació objectiva.
  • Rendiment net reduït total de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals en règim d’estimació objectiva. o Rendiment net reduït total del capital mobiliari i immobiliari de règims especials.
  • Rendiment net reduït total d’activitats econòmiques de règims especials.
  • Saldo net positiu de guanys i pèrdues patrimonials imputables a l’any sol·licitat a integrar en la part general de la renda del període.
  • Saldo net positiu de guanys i pèrdues patrimonials imputables a l’any sol·licitat a integrar en la part especial de la renda del període.
  • Import computable de les aportacions rebudes al patrimoni protegit de les persones amb discapacitat de què és titular el contribuent.

[Tots els imports es retornen en cèntims d’euro]

3.4. Certificat de renda per a beques: aquesta modalitat permet obtenir les dades de nivell de renda per a beques a partir de:

 • Document identificador del contribuent (NIF o NIE)
 • Nom complet del contribuent (obligatori nom i primer cognom)
 • Exercici del qual es sol·liciten les dades

La informació que es pot obtenir és:

 • Certificat de renda per a beques, que per regla general està format pels imports de les caselles 035, 050, 450, 452, 454, 457, 460, 741, 310, 109, 174, 312, 300 i 304 de la declaració d’IRPF del contribuent i la RBE (renta bàsica d’emancipació) imputada pel Ministeri d’Habitatge, si escau.
  • Rendiment net reduït del capital mobiliari per integrar a la base imposable de l’estalvi o Rendiments íntegres del treball.
  • Rendiment net reduït del capital mobiliari per integrar a la base imposable general o Retencions per rendiments del treball.
  • Saldo net positiu de guanys i pèrdues patrimonials imputables a l’exercici sol·licitat a integrar en la base imposable general o Rendiments del capital mobiliari.
  • Saldo net de rendiments a integrar a la base imposable general i imputacions de renda o Retencions per rendiments del capital mobiliari.
  • Saldo net negatiu de guanys i pèrdues patrimonials imputables a l’exercici sol·licitat a integrar en la base imposable general o Guanys patrimonials sotmesos a retenció.
  • Saldo net positiu de guanys i pèrdues patrimonials imputables a l’exercici sol·licitat a integrar en la base imposable de l’estalvi o Retencions per guanys patrimonials.
  • Saldo positiu de rendiments del capital mobiliari per integrar a la base imposable de l’estalvi o Despeses deduïbles de rendiments del treball.
  • Quota resultant de l’autoliquidació.
  • Guanys patrimonials obtinguts per ajudes o subvencions destinades per a l’adquisició de l’habitatge habitual.
  • Ingressos d’activitats econòmiques en règim d’estimació directa
  • Ingressos d’activitats agrícoles, ramaderes i forestals en règim d’estimació objectiva.
  • Altres guanys patrimonials no derivats de la transmissió d’elements patrimonials.
  • Guanys patrimonials per premis en metàl·lic obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.
  • Guanys patrimonials per premis en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries
  • Renda bàsica d’emancipació. Aquesta informació no procedeix de la declaració sinó del Ministeri d’Habitatge.

[Tots els imports es retornen en cèntims d’euro]

4. Pensions públiques exemptes: aquesta modalitat permet obtenir les pensions públiques exemptes percebudes per una persona física o jurídica, a partir de:

 • Document identificador del contribuent (NIF o NIE)
 • Nom complet del contribuent (obligatori nom i cognoms en cas de persona física)
 • Exercici fiscal del qual es sol·liciten les dades

La informació que es pot obtenir és:

 • Nombre total de pensions públiques exemptes de tributació i dietes exceptuades de gravamen, per al NIF i exercici especificat, existents en el sistema d’informació de l’AEAT (200 com a màxim).

I per a cada pensió:

 • NIF i nom de titular (contribuent)
 • NIF i nom del declarant
 • Exercici del qual es faciliten les dades
 • Tipus de percepció:
  • Pensions Exemptes de la Seguretat Social.
  • Pensions Exemptes del règim de classes passives.
  • Pensions familiars de la Seguretat Social per fill a càrrec
  • Retribució (en cèntims de euro) o Retenció (en cèntims de euro)
  • Valoració (en cèntims de euro) o Ingressos a compte (en cèntims de euro)
  • Ingressos a compte repercutits (en cèntims de euro)
  • Número de referència assignat por l’AEAT.

[Tots el imports estan expressats en cèntims d’euro. Format: numèric de 15 posicions. Exemple: 1928557 equival a 19.285,57 €]

5. Impost d’Activitats Econòmiques (IAE): aquest servei permet consultar el conjunt d’epígrafs de l’Impost d’Activitats Econòmiques en el quals es troba matriculat un contribuent. A partir de:

 • Document identificador (NIF, NIE, CIF)
 • Nom complet del contribuent (requerit únicament en cas de persona física)

La informació que es pot obtenir és:

 • Data en la que és vàlida la resposta
 • Nom del contribuent tal i com figura a la base de dades identificatives de l’AEAT
 • Número d’activitats informades (màxim 10)
 • Dades corresponents a la informació d’una activitat:
  • Secció o tipus d’activitat: 1: empresarial, 2: professional, 3: artista o 4: activitat econòmica no subjecta a IAE
  • Epígraf de l’IAE i descripció de l’activitat econòmica
  • Data d’alta en l’activitat
  • Data de baixa en l’activitat
  • Referència o clau que identifica cada activitat econòmica.
Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Valoració -1, basada en 1 vots
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *