SuportVia ObertaATC: obligacions tributàries amb la Generalitat (normativa per emplenar la sol·licitud)

ATC: obligacions tributàries amb la Generalitat (normativa per emplenar la sol·licitud)

Finalitat Normativa interna de l’ens (cal indicar on trobar-la a la sol·licitud del servei) Normativa general Consentiment
Ajuts, subvencions i beques
  • Bases reguladores específiques de l’ajut o de la subvenció on es sol·licita comprovació d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya.
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
Autoritzacions, permisos i llicències
  • Ordenances municipals reguladores / Normativa del procés d’intervenció municipal.
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les Bases de Règim Local.
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

Contractació pública

  • No requereix
  • Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
  • Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes del sector públic.
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
NOTA: En matèria de declaracions responsables es faculta a l’Administració pública competent per verificar la conformitat de les dades contingudes en la declaració efectuada sense el consentiment del ciutadà (Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les Administracions Públiques de Catalunya i Llei 39/2015).
Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Valoració +1, basada en 1 vots
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *