SuportVia ObertaATC: obligacions tributàries amb la Generalitat (fitxa del servei i requisits)

ATC: obligacions tributàries amb la Generalitat (fitxa del servei i requisits)

A continuació trobaràs la descripció del servei i l’ajuda per emplenar la sol.licitud. Llegeix-los atentament!

Descripció El servei d’obtenció del certificat de deutes amb la Generalitat de Catalunya té com a objectiu poder consultar per part dels gestors públics les dades que ofereix l’ATC respecte a deutes amb la Generalitat de Catalunya.

L’accés a les dades es realitzarà de manera electrònica mitjançant Via Oberta.

Òrgan emissor Agència Tributària de Catalunya (ATC)
Tipus de consulta Manual: consulta de dades per part de l’empleat públic, a través del frontal web EACAT > Via Oberta. El sistema de consulta és individual (cas per cas) i per ser asíncrona això implica que una vegada feta la petició per pantalla, la resposta s’ha d’anar a recollir a  “cerca de resultats”.
Automatitzada: mitjançant serveis web (consulta de dades directament a través dels sistemes d’informació propis de l’ens públic)
Com fer les consultes Consulta el contingut: ATC: obligacions tributàries amb la Generalitat (com fer consultes)
Tipus d’usuari Les administracions públiques i ens que en depenen.

Cas específic: els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els òrgans i entitats que en depenen que vulguin accedir al servei han de sol·licitar-ho a la Oficina de Processos i Administració Electrònica (http://governacio.gencat.cat)

Requisits previs Per ser consumidor del servei cal tenir en compte diferents aspectes:

Jurídic-organitzatius: l’administració requeridora ha de realitzar l’adequació normativa per deixar de demanar a l’interessat el certificat de deutes amb la Generalitat de Catalunya, amb la qual cosa li estalviarà el temps d’anar a la corresponent delegació territorial de l’ATC per obtenir-lo.

L’administració requeridora també ha de realitzar l’adequació organitzativa, procedimental i documental del tràmit afectat.

Pel que fa a la recollida del consentiment de la persona interessada a fi d’habilitar a l’administració tramitadora a efectuar la consulta telemàtica de les dades, val a dir que la d’acord amb l’art 95.k de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, per tractar-se de dades de caràcter reservat, cal tenir el consentiment del contribuent. A més, l’ATC, en el conveni pel qual es posen a disposició de les administracions públiques catalanes aquestes dades, requereix comptar amb l’autorització de la persona interessada.

Tècnics: si la consulta de dades es realitza de manera manual, l’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat per al consum d’aquest servei. La identificació a EACAT s’ha de realitzar necessàriament amb targeta de certificació digital (T-CAT o equivalent).

Si la consulta es realitza de manera automatitzada, a través de Serveis Web, el sistema d’informació que faci les peticions de dades haurà de signar-les amb un certificat d’aplicació (CDA) de l’administració responsable del sistema.

Sol·licitud del servei i documentació requerida Sol·licitud del servei:

Els ens que vulguin ser requeridors del servei hauran de realitzar els passos següents:

  1. Adherir-se al Conveni Marc d’Interoperabilitat, en endavant CMI (cas de les administracions locals i ens que en depenen), o haver subscrit un conveni de col·laboració amb el Consorci AOC (cas dels col·legis professionals i altres institucions) o haver formalitzat l’acceptació de les condicions generals d’ús del Catàleg de Dades i Documents Interoperables de Catalunya (CDiDIC).
  2. Designar un responsable d’interoperabilitat. Les seves funcions seran:
    • Autoritzar i designar als usuaris que dins la seva organització podran fer ús del servei.
    • Vetllar per l’adequada gestió i accés al sistema en el marc de la seva organització.
  3. Emplenar el formulari de sol·licitud d’autorització d’accés a dades de l’ATC, que està disponible al web del Consorci AOC (Inici / Serveis / Via Oberta).

 Documentació que cal aportar:

  1. Document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les condicions generals d’ús del CDiDIC, si escau
  2. Formulari de sol·licitud d’autorització a l’accés de les dades, degudament emplenat i signat electrònicament

El formulari s’haurà de presentar, juntament amb el document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les c.g. d’ús del CDiDIC si no s’ha enviat amb anterioritat a través de l’EACAT, pestanya “Tràmits”, apartat “Secretaria”, opció “Alta serveis Via Oberta”.

Requisits normatius per emplenar la sol·licitud Consultar el contingut: ATC: obligacions tributàries amb la Generalitat (normativa per emplenar la sol·licitud)
Cost No té cost
Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *