SuportVia ObertaCadastre: dades cadastrals (normativa per emplenar la sol·licitud)

Cadastre: dades cadastrals (normativa per emplenar la sol·licitud)

Finalitat Normativa interna de l’ens (cal indicar on trobar-la a la sol·licitud del servei) Normativa general Consentiment
Autoritzacions, permisos i llicències
 • Ordenances municipals reguladores.
 • Normativa del procés d’intervenció municipal
 • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i s’adapten els seus annexos.
 • Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
No cal consentiment de l’interessat per a cap de les finalitats en base a la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives per a prestacions socials, serveis socials o assessorament en serveis socials i el Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari per a les restants finalitats

Expropiacions

 • Cal indicar el procediment concret i actual.
 • Llei de 16 de desembre de 1954, d’Expropiació Forçosa.
 • Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
No cal consentiment de l’interessat per a cap de les finalitats en base a la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives per a prestacions socials, serveis socials o assessorament en serveis socials i el Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari per a les restants finalitats

Gestió de registres

 • Normativa de creació del Registre.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
 • Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
No cal consentiment de l’interessat per a cap de les finalitats en base a la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives per a prestacions socials, serveis socials o assessorament en serveis socials i el Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari per a les restants finalitats
Gestió i recaptació d’ingressos públics en període voluntari
 • Ordenances fiscals dels tributs o impostos (IBI).
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
 • Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
 • Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
No cal consentiment de l’interessat per a cap de les finalitats en base a la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives per a prestacions socials, serveis socials o assessorament en serveis socials i el Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari per a les restants finalitats
Gestió i recaptació d’ingressos públics en via executiva
 • Ordenances fiscals dels tributs o impostos (IBI).
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
 • Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament general de recaptació.
 • Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
 • Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
No cal consentiment de l’interessat per a cap de les finalitats en base a la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives per a prestacions socials, serveis socials o assessorament en serveis socials i el Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari per a les restants finalitats
Prestacions socials, serveis socials, assessorament en serveis socials
 • Reglament municipal / Bases reguladores de les prestacions socials o serveis socials.
 • Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
 • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
No cal consentiment de l’interessat per a cap de les finalitats en base a la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives per a prestacions socials, serveis socials o assessorament en serveis socials i el Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari per a les restants finalitats
Urbanisme
 • Cal indicar el procediment concret i actual.
 • Llei 3/2012, de 22 de febrer, per la qual es modifica l’art. 99 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 • Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
No cal consentiment de l’interessat per a cap de les finalitats en base a la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives per a prestacions socials, serveis socials o assessorament en serveis socials i el Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari per a les restants finalitats
Nota: En matèria de declaracions responsables es faculta a l’Administració pública competent per verificar la conformitat de les dades contingudes en la declaració efectuada sense el consentiment del ciutadà (Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les Administracions Públiques de Catalunya i Llei 39/2015).

 

Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *