SuportVia ObertaDepartament de Justícia: registre d’Entitats Jurídiques (fitxa del servei i requisits)

Departament de Justícia: registre d’Entitats Jurídiques (fitxa del servei i requisits)

A continuació trobaràs la descripció del servei i l’ajuda per emplenar la sol.licitud. Llegeix-los atentament!

Descripció El servei posa a disposició de les administracions públiques que ho requereixin per al desenvolupament dels seus tràmits, les dades del Registre General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Aquest registre conté dades dels registres de les associacions, les fundacions privades, els col·legis professionals, les acadèmies corporatives, les entitats religioses…, i les federacions de Catalunya.
Òrgan emissor Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
Tipus de consulta Manual: consulta de dades per part de l’empleat públic, a través del frontal web EACAT > Via Oberta. El sistema de consulta és individual (cas per cas)
Automatitzada: mitjançant serveis web (consulta de dades directament a través dels sistemes d’informació propis de l’ens públic)
Com fer les consultes Consulta el contingut: Departament de Justícia: registre d’Entitats Jurídiques (com fer consultes)
Tipus d’usuari Les administracions públiques i ens que en depenen.

Cas específic: els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els òrgans i entitats que en depenen que vulguin accedir al servei han de sol·licitar-ho a la Oficina de Processos i Administració Electrònica (http://governacio.gencat.cat)

Requisits previs Per ser consumidor del servei, cal tenir en compte diferents aspectes:

Jurídic-organitzatius: l’administració requeridora ha de realitzar l’adequació normativa per deixar de demanar les dades del Registre General de Dret i d’Entitats Jurídiques al ciutadà a efectes d’acreditar el compliment dels requisits d’accés al servei públic en qüestió.

L’administració requeridora també ha de realitzar l’adequació organitzativa, procedimental i documental del tràmit afectat.

El Registre d’Entitats és un registre públic. Qualsevol òrgan de l’Administració pot consultar les dades registrals en desenvolupament d’una competència pública i sempre que existeixi un interès legítim (per exemple: investigació sobre crèdit, solvència o responsabilitat, contractació o interposició d’accions). No cal recavar, per tant, el consentiment de l’interessat.

Tècnics: si la consulta de dades es realitza de manera manual, l’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat per al consum d’aquest servei. La identificació a EACAT s’ha de realitzar necessàriament amb targeta de certificació digital (T-CAT o equivalent).

Si la consulta es realitza de manera automatitzada a través de Serveis Web, el sistema d’informació que faci les peticions de dades haurà de signar-les amb un certificat d’aplicació (CDA) de l’administració responsable del sistema.

Sol·licitud del servei i documentació requerida Sol·licitud del servei:

Els ens que vulguin ser requeridors del servei hauran de realitzar els passos següents:

  1. Adherir-se al Conveni Marc d’Interoperabilitat, en endavant CMI (cas de les administracions locals i ens que en depenen), o haver subscrit un conveni de col·laboració amb el Consorci AOC (cas dels col·legis professionals i altres institucions) o haver formalitzat l‘acceptació de les condicions generals d’ús del Catàleg de Dades i Documents Interoperables de Catalunya (CDiDIC)
  2. Designar un responsable d’interoperabilitat. Les seves funcions seran:
    • Autoritzar i designar als usuaris que dins la seva organització podran fer ús del servei.
    • Vetllar per l’adequada gestió i accés al sistema en el marc de la seva organització.
  3. Emplenar el formulari de sol·licitud d’autorització d’accés a dades del Registre d’Entitats, que està disponible al web del Consorci AOC (Inici / Serveis / Via Oberta). Si voleu ‘Integració mitjançant Serveis Web, haureu de marcar aquesta opció al formulari de sol·licitud del servei.

Documentació que cal aportar:

  1. Document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les condicions generals d’ús del CDiDIC, si escau
  2. Formulari de sol·licitud d’autorització a l’accés de les dades, degudament emplenat i signat electrònicament; i formulari de sol·licitud d’integració, si escau.

El formulari s’haurà de presentar, juntament amb el document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les c.g. d’ús del CDiDIC, si no s’ha enviat amb anterioritat, a través de l’EACAT, pestanya “Tràmits”, apartat “Secretaria”, opció “Alta serveis Via Oberta”.

Requisits normatius per emplenar la sol·licitud Consulta el contingut: Departament de Justícia: registre d’Entitats Jurídiques (normativa per emplenar la sol·licitud)
Cost No té cost
Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Valoració +1, basada en 1 vots
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *