SuportVia ObertaDepartament de Justícia: registre d’Entitats Jurídiques (com fer consultes)

Departament de Justícia: registre d’Entitats Jurídiques (com fer consultes)

Es poden fer consultes de les següents modalitats:

1. Dades d’inscripció. Aquesta modalitat permet consultar les dades d’inscripció d’una entitat* a partir del nom de l’entitat (també per nom aproximat).

La informació que s’obtindrà de cadascuna de les entitats trobades és:

 • Número d’inscripció.
 • Tipus de l’entitat. Vegeu l’annex1
 • Demarcació territorial.
 • Identificador intern de l’entitat.
 • Identificador fiscal (CIF)
 • Nom de l’entitat.
 • Dades de la fitxa de l’entitat:
  • Estat de la inscripció: Pendent inscripció, Inscrita, Extingida, Trasllat, o Baixa sense inscripció
  • Nom de població on es troba l’entitat.
  • Data d’inscripció (YYYY-MM-DD)
  • Indica si l’entitat compleix una utilitat pública
  • Indica si l’entitat està adaptada
  • Indica si l’entitat és juvenil
  • Indica si l’entitat és professional.
  • Nom de província a la qual es troba l’entitat.
  • Nom de comarca a la qual es troba l’entitat.
 • Dades referents als òrgans de govern de l’entitat:
  • Vigència / periodicitat del càrrec (en anys) amb la que s’ha de fer la renovació dels òrgans de govern (p.e. “2a” vol dir que segons els estatuts de l’entitat cal renovar l’òrgan de govern cada dos anys).
  • Indica si la els òrgans de govern de l’entitat es troben caducats.

*Es requereix que com a mínim s’informi un dels criteris de cerca (el nom de l’entitat és suficient). La consulta retornarà com a màxim 50 entitats ordenades per data d’inscripció.

2. Dades de l’entitat. Aquesta modalitat permet consultar les dades de l’entitat a partir d’una de les següents opcions:

 • El número d’inscripció, el tipus d’entitat i la demarcació territorial; o bé:
 • Identificador intern, retornat en la resposta de la modalitat anterior [Dades d’inscripció]

La informació que s’obtindrà és:

 • Número d’inscripció de l’entitat.
 • Tipus de l’entitat. Vegeu l’annex 1
 • Demarcació territorial.
 • Nom oficial de l’entitat.
 • Dades dels òrgans de govern.
  • Càrrec de l’òrgan de l’entitat
  • Data d’inscripció (YYYY-MM-DD).
  • Data prevista de baixa (YYYY-MM-DD).
  • Data de baixa (YYYY-MM-DD).
  • Indica si l’òrgan és vitalici.
  • Indica si l’òrgan és natural.
 • Llista de càrrecs (Vegeu l’annex 2) que pot ser barreja de persones físiques i de persones jurídiques vinculades a l’entitat Nota: abans de l’1/6/2014 aquesta informació s’obtenia a partir de la modalitat Òrgans de govern, actualment extingida.
  • Dades de la persona física associada a l’òrgan de govern.
   • Nom de la persona física.
   • Primer cognom de la persona física.
   • Segon cognom de la persona física.
  • Dades de la persona jurídica associada a l’òrgan de govern.
   • Denominació de la persona jurídica.
   • Identificador fiscal de la persona jurídica.
  • Dades domiciliàries de l’entitat.
   • Tipus de via, Via, Número, Bloc, Escala, Pis, Porta, Telèfon, Fax.
   • Codi postal, Nom de comarca, Nom de província, Població (INE), Nom de població, Municipi fora de Catalunya (0: no fora | 1: fora), Nom de país.
   • Dades addicionals que es vulgui aportar en referència al domicili de l’entitat.

3. Estatuts de l’entitat Aquesta modalitat permet obtenir els documents dels estatuts d’una entitat a partir d’una de les següents opcions:

 • El número d’inscripció, el tipus d’entitat i la demarcació territorial; o bé:
 • Identificador intern, retornat en la resposta de la modalitat anterior [Dades d’inscripció]

La informació que s’obtindrà és:

 • Número d’inscripció.
 • Tipus de l’entitat (1: Fundació, 2: Associació, 3: Federació, 4: Associació Juvenil)
 • Demarcació territorial.
 • Nom oficial de l’entitat.
 • GUID del document que permet la descàrrega via URL (per descarregar documents pesats els quals no es poden incrustar en el XML de resposta)

Tots els documents es lliuraran en un únic fitxer ZIP comprimit.

NOTA: aquesta modalitat es serveix exclusivament pel frontal asíncron.

4. Comptes de l’entitat. Aquesta modalitat permet obtenir els comptes d’una entitat a partir d’una de les següents opcions:

 • El número d’inscripció, el tipus d’entitat i la demarcació territorial; o bé:
 • Identificador intern, retornat en la resposta de la modalitat Dades d’inscripció.
 • Exercici dels comptes (no s’ha d’entendre com un interval d’anys). En els casos en què l’exercici comença un cop entrat l’any, s’ha d’especificar l’any d’inici i de fi (p.e: una entitat per la qual l’exercici econòmic va des de l’1 de setembre al 31 d’agost s’informaria any Inici=2011 i any Fi=2012). En els casos en què l’exercici coincideix amb l’any natural, només s’ha d’omplir l’any d’inici (l’altre camp s’ha de deixa buit).

La informació que s’obtindrà és:

 • Número d’inscripció.
 • Tipus de l’entitat (1: Fundació, 2: Associació, 3: Federació, 4: Associació Juvenil)
 • Demarcació territorial.
 • Nom oficial de l’entitat.
 • GUID del document que permet la descàrrega via URL dels comptes de l’entitat (per descarregar documents pesats els quals no es poden incrustar en el XML de resposta). Tots els documents es lliuraran en un únic fitxer ZIP comprimit.

Aquesta modalitat es serveix exclusivament pel frontal asíncron.

Annex 1 . Tipus d’entitat i classificació

Taula 1. Tipus d’entitat

Codi tipus Descripció
1 Fundació
10 Delegació associació
11 Delegació fundació nacional
12 Associació estatal
13 Consell col·legis
14 Delegació federació
15 Delegació col·legi
16 Federació estatal
17 Patrimonis protegits
2 Associació
3 Federació
4 Col·legi professional
5 Acadèmia
51 Notaris i Registradors
6 Entitat religiosa
7 Delegació fundació estrangera
73 Fundació laboral
8 Altres
9 Tuteles

 

Taula 2. Classificació

Codi Classificació
0 Sense classificació
2 Fundació – Assistencial
3 Fundació – Assistencial i Cultural
4 Fundació – Assistencial i Docent
5 Fundació – Assistencial, Docent i Fins Científics
6 Fundació – Assistencial i Fins Científics
8 Fundació – Cultural
10 Fundació – Cultural, Assistencial i Docent
11 Fundació – Cultural i Docent
12 Fundació – Cultural, Docent i Fins Científics
13 Fundació – Cultural i Fins Científics
14 Fundació – Docent
17 Fundació – Docent i Fins Científics
18 Fundació – Fins Científics
31 Associació – Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona
32 Associació – Cultura
33 Associació – Ensenyament, formació i investigació
34 Associació – Assistència social
35 Associació – Salut
36 Associació – Ordenació de l’espai, ecologia i habitatge
37 Associació – Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals
41 Federació – Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona
42 Federació – Cultura
43 Federació – Ensenyament, formació i investigació
44 Federació – Assistència Social
45 Federació – Salut
46 Federació – Ordenació de l’espai, ecologia i habitatge
47 Federació – Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals
50 Delegació fundació estrangera – Assistencial
51 Delegació fundació estrangera – Assistencial i Fins Científics
52 Delegació fundació estrangera – Assistencial i Cultural
53 Delegació fundació estrangera – Assistencial i Docent
54 Delegació fundació estrangera – Assistencial, Docent i Fins Científics
55 Delegació fundació estrangera – Fins Científics
56 Delegació fundació estrangera – Cultural
57 Delegació fundació estrangera – Cultural, Assistencial i Docent
58 Delegació fundació estrangera – Cultural i Fins Científics
59 Delegació fundació estrangera – Cultural i Docent
60 Delegació fundació estrangera – Cultural, Docent i Fins Científics
61 Delegació fundació estrangera – Docent
62 Delegació fundació estrangera – Docent i Fins Científics
63 Fundació – Cultural, Assistencial i Fins Científics
64 Delegació fundació nacional – Assistencial
65 Delegació fundació nacional – Assistencial i Fins Científics
66 Delegació fundació nacional – Assistencial i Cultural
67 Delegació fundació nacional – Assistencial i Docent
68 Delegació fundació nacional – Assistencial, Docent i Fins Científics
69 Delegació fundació nacional – Fins Científics
70 Delegació fundació nacional – Cultural
71 Delegació fundació nacional – Cultural, Assistencial i Docent
72 Delegació fundació nacional – Cultural i Fins Científics
73 Delegació fundació nacional – Cultural i Docent
74 Delegació fundació nacional – Cultural, Docent i Fins Científics
75 Delegació fundació nacional – Docent
76 Delegació fundació nacional – Docent i Fins Científics
84 Fundació – Assistència, Cultural, Docent i Fins Científics
85 Fundació – Tutelar
86 Fundació – Recerca
131 Associació estatal – Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona
132 Associació estatal – Cultura
133 Associació estatal – Ensenyament, formació i investigació
134 Associació estatal – Assistència social
135 Associació estatal – Salut
136 Associació estatal – Ordenació de l’espai, ecologia i habitatge
137 Associació estatal – Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals
231 Federació estatal – Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona
232 Federació estatal – Cultura
233 Federació estatal – Ensenyament, formació i investigació
234 Federació estatal – Assistència social
235 Federació estatal – Salut
236 Federació estatal – Ordenació de l’espai, ecologia i habitatge
237 Federació estatal – Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals

 

Annex 2. Càrrecs

Codi Càrrec Codi Càrrec
1 President d’honor 146 Vicepresidenta d’honor
2 President 147 Vicepresidenta
3 President adjunt 148 Vicepresidenta 1a
4 Copresident 149 Vicepresidenta 2a
5 Vicepresident 150 Vicepresidenta 3a
6 Administrador 151 Vicepresidenta-Tresorera
8 Secretari general 152 Administradora
9 Secretari 153 Secretària 1a
11 Vicesecretari 154 Secretària 2a
12 Secretari no patró 155 Secretària-Tresorera
13 Director 156 Directora
14 Interventor 157 Secretari adjunt
15 Tresorer 158 Tresorer adjunt
16 Vicetresorer 159 Vicetresorera
17 Vocal 162 Comptadora-Tresorera
18 Comptador 163 Presidenta d’honor
20 Censor 164 Presidenta adjunta
21 Conciliari 166 Secretària general
22 Degà 167 Vicesecretària general
24 Altres 168 Patrona
25 Bibliotecari 169 Vocal 9è
26 Vicesecretari no patró 170 Vocal 10è
28 Vocal 1r 171 Vocal 11è
29 Vocal 2n 172 Vocal 12è
30 Vocal 3r 173 Vocal 13è
31 Vocal 4t 174 Vocal 14è
32 Vocal 5è 175 Vocal 15è
33 Vocal 6è 176 Vocal 16è
34 Vocal 7è 177 Vocal 17è
35 Vocal 8è 178 Vocal 18è
36 Vicepresident d’honor 179 Vocal 19è
37 Vicepresident 1r 180 Vocal 20è
38 Vicepresident 2n 181 Mandatària
39 Patró 182 Advocada
40 Gerent 183 Secretària no patrona
41 Mandatari 184 Vicesecretària no patrona
43 Presidenta 187 Tresorera no patrona
44 Secretària 188 Copresidenta
45 Tresorera 189 Interventora
46 Advocat 201 Sotsdegà
47 Secretari-Tresorer 208 Viceconciliari
48 Delegat 252 Arxivera
49 Tresorer no patró 271 Sotspresident 1r
50 Secretari 1r 272 Sotspresident 2n
51 Secretari 2n 273 Sotspresident 3r
52 Secretària adjunta 321 Degà-President
53 Tresorera adjunta 325 Tresorer-Comptador
56 Vicepresident 3r 336 Tresorer Comptador
57 President executiu 349 Vicedegà 1r
100 Sotspresident 350 Vicedegà 2n
101 Vicepresident-Tresorer 354 Degana-Presidenta
107 Comptador-Tresorer 373 Vicepresident 4t
108 Coordinador 411 Arxiver
128 Vicedegà 417 Sotspresidenta 1a
131 Vicedegana 418 Sotspresidenta 2a
134 Bibliotecària 439 President 1r
135 Degana 440 President 2n
140 Comptadora 441 Vicepresident 5è
141 Vicesecretària 442 Sotssecretari
143 Conseller 443 Vocal Tresorer
144 Presidenta executiva 445 Secretari Administrador
145 Sotspresidenta 459 Consellera
460 Coordinadora
461 Delegada
Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *