SuportVia ObertaDGP: dades d’identitat sense residència (normativa per emplenar la sol·licitud)

DGP: dades d’identitat sense residència (normativa per emplenar la sol·licitud)

Finalitat Normativa interna de l’ens
(cal indicar on trobar-la a la sol·licitud del servei)
Normativa general
Consentiment
Ajuts, subvencions i beques
 • Bases reguladores específiques de l’ajut o la subvenció.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
Autoritzacions, permisos i llicències
 • Ordenances municipals reguladores.
 • Normativa del procés d’intervenció municipal.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les Bases de Règim Local.
 • Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi. (Llicències de taxi)
 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni del ens locals. (Atorgament de llicències d’ocupació del domini públic)
 • Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre. (Venda ambulant i no sedentària)
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

Contractació pública

 No es requereix
 • Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
 • Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes del sector públic.
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

Denúncies, inspeccions i sancions

No es requereix
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la Generalitat de Catalunya.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
 • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

Expropiacions

 • Cal indicar el procediment concret i actual.
 • Llei de 16 de desembre de 1954, d’Expropiació Forçosa.
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

Gestió de registres

 • Normativa de creació del Registre de l’ens local.
 • Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
El consentiment s’haurà d’analitzar cas per cas, segons la normativa reguladora del registre corresponent

Gestió i recaptació d’ingressos públics en període voluntari

 • Ordenances fiscals dels tributs o impostos.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
 • Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament general de recaptació.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

Gestió i recaptació d’ingressos públics en via executiva

 • Ordenances fiscals dels tributs o impostos.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
 • Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament general de recaptació.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós la Llei reguladora de les hisendes locals.
No cal consentiment de l’interessat (Llei 58/2003, de 17 de desembre,  General Tributària).

Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats

 • Normativa reguladora específica del procediment de preinscripció, inscripció o matrícula als diferents ensenyaments i activitats.
 • Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017, modificada por la Resolució ENS/734/2016, de 18 de març.
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

Notificacions administratives

 No es requereix
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

Prestacions socials, serveis socials, assessorament en serveis socials

 • Reglament municipal / Bases reguladores de les prestacions socials o serveis socials.
 • Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
 • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
No cal consentiment de l’interessat (Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives)

Processos selectius

 • Bases reguladores específiques del procés selectiu (externs o interns).
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (procediments selectius de personal).
 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’Empleat públic.
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

Recursos administratius

  No es requereix
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
 • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

Urbanisme

 • Cal indicar el procediment concret i actual.
 • Llei 3/2012, de 22 de febrer, per la qual es modifica l’art. 99 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
Nota: en matèria de declaracions responsables es faculta a l’Administració pública competent per verificar la conformitat de les dades contingudes en la declaració efectuada sense el consentiment del ciutadà (Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les Administracions Públiques de Catalunya i Llei 39/2015).
Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *