SuportVia ObertaDTASF: grau de discapacitat (fitxa del servei i requisits)

DTASF: grau de discapacitat (fitxa del servei i requisits)

A continuació trobaràs la descripció del servei i l’ajuda per emplenar la sol.licitud. Llegeix-los atentament!

Descripció El servei posa a disposició de les administracions públiques que ho requereixin per al desenvolupament dels seus tràmits, la consulta telemàtica de les dades referents al grau de discapacitat d’una persona determinada i en el marc d’un procediment administratiu concret; de manera centralitzada i segura per part dels gestors públics, evitant que aquestes persones hagin d’aportar la documentació en suport paper.
Òrgan emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya
Tipus de consulta Manual: consulta de dades per part de l’empleat públic, a través del frontal web EACAT > Via Oberta. El sistema de consulta és:

 • Individual (cas per cas)
 • Lots
Automatitzada: mitjançant serveis web (consulta de dades directament a través dels sistemes d’informació propis de l’ens públic).
Com fer les consultes Consulta el contingut: DTASF: grau de discapacitat (com fer consultes)
Tipus d’usuari Les administracions públiques i ens que en depenen.

Cas específic: els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els òrgans i entitats que en depenen que vulguin accedir al servei han de sol·licitar-ho a la Oficina de Processos i Administració Electrònica (http://governacio.gencat.cat)

Requisits previs Per ser consumidor del servei cal tenir en compte diferents aspectes:

Jurídic-organitzatius: l’administració requeridora ha de realitzar l’adequació normativa per deixar de demanar les dades de Grau de discapacitat al ciutadà a efectes d’acreditar el compliment dels requisits d’accés al servei públic en qüestió.

L’administració requeridora també ha de realitzar l’adequació organitzativa, procedimental i documental del tràmit afectat. Atesa l’especial protecció a que estan subjectes les dades de discapacitat, us recordem que s’ha de realitzar la modificació dels impresos de sol·licitud per tal de recollir el consentiment exprés de l’interessat les dades personals del qual es vulguin consultar electrònicament.

Tècnics: si la consulta de dades es realitza de manera manual, l’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat per al consum d’aquest servei. La identificació a EACAT s’ha de realitzar necessàriament amb targeta de certificació digital (T-CAT o equivalent)

Si la consulta es realitza de manera automatitzada, a través de Serveis Web, el sistema d’informació que faci les peticions de dades haurà de signar-les amb un certificat d’aplicació (CDA) de l’administració responsable del sistema.

Sol·licitud del servei i documentació requerida
Sol·licitud del servei:

Els ens que vulguin ser requeridors del servei hauran de realitzar els passos següents:

 1. Adherir-se al Conveni Marc d’Interoperabilitat, en endavant CMI (cas de les administracions locals i ens que en depenen), haver subscrit un conveni de col·laboració amb el Consorci AOC (cas dels col·legis professionals i altres institucions) o haver formalitzat l’acceptació de les condicions generals d’ús del Catàleg de Dades i Documents Interoperables de Catalunya (CDiDIC).
 2. Designar un responsable d’interoperabilitat. Les seves funcions seran:
  • Autoritzar i designar als usuaris que dins la seva organització podran fer ús del servei.
  • Vetllar per l’adequada gestió i accés al sistema en el marc de la seva organització

La designació del responsable pot fer-se en el moment de l’adhesió al CMI, de l’acceptació de les condicions generals d’ús del CDiDIC, o bé a través del formulari disponible a EACAT > Tràmits > Consorci AOC > Sol·licitud de serveis > Sol·licitud de designació del Responsable d’Interoperabilitat.

 1. Emplenar el formulari de sol·licitud d’autorització d’accés a dades del RCDS, que està disponible al web del Consorci AOC (Inici / Serveis / Via Oberta). Si voleu ‘Integració mitjançant Serveis Web, haureu de marcar aquesta opció al formulari de sol·licitud del servei.

 Documentació que cal aportar:

 1. Formulari de sol·licitud d’autorització a l’accés de les dades, degudament emplenat i signat electrònicament.
 2. Formulari de sol·licitud d’integració a Via Oberta mitjançant serveis web, si escau.

Els formularis s’hauran de presentar a través d’EACAT > Tràmits > Consorci AOC > Sol·licitud de serveis > Alta de serveis Via Oberta.

Requisits normatius per emplenar la sol·licitud Consulta el contingut: DTASF: grau de discapacitat (normativa per emplenar la sol·licitud)
Cost No té cost
Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *