SuportVia ObertaDTASF: grau de discapacitat (normativa per emplenar la sol·licitud)

DTASF: grau de discapacitat (normativa per emplenar la sol·licitud)

Finalitat Normativa interna de l’ens (cal indicar on trobar-la a la sol·licitud del servei) Normativa general Consentiment
Ajuts, subvencions i beques
 • Bases reguladores específiques de l’ajut o de la subvenció
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
el consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
Autoritzacions, permisos i llicències
 • Normativa del procés d’intervenció municipal.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les Bases de Règim Local.
 • Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
el consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

Gestió i recaptació d’ingressos públics en període voluntari

 • Ordenances fiscals reguladores
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (Impost de Vehicles de Tracció Mecànica).
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
el consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats (només modalitat dades bàsiques)

 • No requereix
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics
 • Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017, modificada per la Resolució ENS/734/2016, de 18 de març.
 • Decret 268/2016, de 5 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2016-2017.
el consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

Prestacions socials, serveis socials, assessorament en serveis socials

 • Bases reguladores dels ajuts de serveis socials o prestacions socials.
 • Convenis de col·laboració i/o Delegació de competències dels ens gestors.
 • Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
 • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.

No cal consentiment de l’interessat (Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives).

Processos selectius (només modalitat dades bàsiques)

 • Bases reguladores específiques del procés selectiu.
 • Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
NOTA: En matèria de declaracions responsables es faculta a l’Administració pública competent per verificar la conformitat de les dades contingudes en la declaració efectuada sense el consentiment del ciutadà (Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les Administracions Públiques de Catalunya i Llei 39/2015).
Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *