SuportVia ObertaDVEH: registre d'empreses licitadores - RELI (fitxa del servei i requisits)

DVEH: registre d’empreses licitadores – RELI (fitxa del servei i requisits)

A continuació trobaràs la descripció del servei i l’ajuda per emplenar la sol.licitud. Llegeix-los atentament!

Descripció El servei del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat del Departament d’Economia i Coneixement té com a objectiu que els gestors públics puguin consultar aquest registre on es troben dades referides a empreses que vulguin contractar amb les administracions públiques.

Així doncs, el RELI és dipositari de la documentació que les empreses han d’aportar en els diferents procediments de licitació de contractes públics, de tal manera que la presentació d’aquesta documentació una sola vegada evita que aquesta mateixa documentació s’hagi d’aportar de nou en futures licitacions. Ara bé, el RELI és un registre voluntari, gratuït, electrònic, d’inscripció indefinida però amb l’obligació d’actualitzar les dades cada 6 mesos.

El RELI és vàlid per a les diferents administracions públiques catalanes, i conté informació referida a:
–    la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar
–    la representació
–    la classificació empresarial
–    les dades referides a l’Impost d’Activitats Econòmiques
–    la situació tributària de l’empresa i en relació amb la Seguretat Social
–    la declaració de l’empresa que no es troba en cap dels supòsits de prohibició per contractar
–    les autoritzacions administratives preceptives per poder executar determinats contractes
–    la solvència econòmica i financera
–    la solvència tècnica i professional…

El servei de Via Oberta que facilita l’accés al RELI no permet descarregar tota la documentació, però sí consultar les dades de l’empresa i obtenir el certificat, que és la informació amb la que treballa habitualment la Mesa de contractació de l’ens públic. També és important destacar que el consum d’aquest servei està supeditat a l’autorització del cessionari de les dades.

L’accés a les dades del RELI es realitzarà de manera electrònica mitjançant Via Oberta.

Òrgan emissor Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Tipus de consulta Manual: consulta de dades per part de l’empleat públic, a través del frontal web EACAT > Via Oberta. El sistema de consulta és individual (cas per cas) Aquest servei no accepta lots atesa la grandària de les respostes.
Automatitzada: consulta de dades a través dels sistemes d’informació propis de l’ens públic. Aquesta opció és la recomanada; perquè permet, entre d’altres, descarregar el certificat d’empresa de manera asíncrona (temps d’espera inferior a 1 hora).
Com fer les consultes Consulta el contingut: DVEH: registre d’empreses licitadores – RELI (com fer consultes)
Tipus d’usuari Les administracions públiques i ens que en depenen.

Cas específic: els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els òrgans i entitats que en depenen que vulguin accedir al servei han de sol·licitar-ho a la Oficina de Processos i Administració Electrònica (http://governacio.gencat.cat)

Requisits previs Per ser consumidor del servei, cal tenir en compte diferents aspectes:

Jurídico-organitzatius: l’administració emissora de les dades (Departament d’Economia i Coneixement) ha d’haver autoritzat als usuaris del RELI prèviament.

L’administració requeridora ha de realitzar l’adequació normativa per deixar de demanar a les empreses les dades contingudes al RELI. És important remarcar que per poder consultar les dades d’aquest registre s’haurà de recollir el consentiment en els formularis corresponents.

Tècnics: si la consulta de dades es realitza de manera manual, l’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat per al consum d’aquest servei. La identificació a EACAT s’ha de realitzar necessàriament amb targeta de certificació digital (T-CAT o equivalent)

Si la consulta es realitza de manera automatitzada, a través de Serveis Web, el sistema d’informació que faci les peticions de dades haurà d’identificar-se amb un certificat d’aplicació (CDA-1 SENM) de l’administració responsable del sistema.

Nota: convé aclarir que la consulta de dades al RELI, ja sigui manual a través d’EACAT o automatitzada, es signarà amb el segell de l’administració cessionària que estarà instal·lat a les màquines del Consorci AOC.

Sol·licitud del servei i documentació requerida Sol·licitud del servei:

Els ens que vulguin ser usuaris del servei hauran de realitzar els passos següents:

 1. Adherir-se al Conveni Marc d’Interoperabilitat, en endavant CMI (cas de les administracions locals i ens que en depenen), o haver subscrit un conveni de col·laboració amb el Consorci AOC (cas dels col·legis professionals i altres institucions) o haver formalitzat l’acceptació de les condicions generals d’ús del Catàleg de Dades i Documents Interoperables de Catalunya (CDiDIC)
 2. Designar un responsable d’interoperabilitat. Les seves funcions seran:
  • Autoritzar i designar als usuaris que dins la seva organització podran fer ús del servei.
  • Vetllar per l’adequada gestió i accés al sistema en el marc de la seva organització.
 1. Sol·licitar l’alta dels usuaris de l’ens que s’encarregaran de fer les consultes al servei, mitjançant EACAT > Tràmits > Secretaria > Autorització d’accés al RELI > Sol·licitud accés al RELI, pestanya Nous usuaris. Aquesta sol·licitud la podrà realitzar la persona a la qual li hagi assignat permisos el gestor d’EACAT.
 1. Sol·licitar l’emissió d’un segell electrònic d’òrgan a nom del titular de l’òrgan que sol·licita les dades. El podeu demanar a CATCert, a través d’EACAT, “Tràmits”, apartat “Certificats digitals”. Consulteu el contingut Com cedir al Consorci AOC certificats de segell electrònic?
 1. Emplenar el formulari de sol·licitud d’autorització d’accés a dades del RELI, que està disponible al web del Consorci AOC (Inici / Serveis / Via Oberta)

Documentació que cal aportar:

 1. Document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les condicions generals d’ús del CDiDIC, si escau.
 2. Document “Lliurament de certificats de segell electrònic d’òrgan al Consorci AOC”
 3. Formulari de sol·licitud d’autorització d’accés a les dades, degudament emplenat i signat electrònicament.

El formulari s’haurà de presentar, juntament amb el document de lliurament del certificat i el document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les c.g. d’ús del CDiDIC, si no s’ha enviat amb anterioritat,  a través de l’EACAT, pestanya “Tràmits”, apartat “Secretaria”, opció “Alta de serveis Via Oberta”.

Un cop el Consorci AOC hagi rebut aquesta documentació, s’hagi validat i s’hagi instal·lat el segell a les nostres màquines, es farà l’alta de l’organisme al SIRI i es donaran les autoritzacions pertinents per tal que l’ens pugui fer-ne ús del servei sol·licitat.

Requisits normatius per emplenar la sol·licitud No disponible
Cost No té cost
Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *