SuportVia ObertaIDESCAT: històric Padró Municipal d’Habitants (fitxa del servei i requisits)

IDESCAT: històric Padró Municipal d’Habitants (fitxa del servei i requisits)

A continuació trobaràs la descripció del servei i l’ajuda per emplenar la sol.licitud. Llegeix-los atentament!

Descripció El servei posa a disposició de les administracions públiques que ho requereixin per al desenvolupament dels seus tràmits les dades històriques del Registre de Població de Catalunya gestionat per l’IDESCAT.

El Registre de Població de Catalunya és el registre administratiu on figuren les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d’habitants dels ajuntaments de Catalunya.

El servei Històric del padró permet la obtenció d’un informe amb les successives dades d’empadronament d’un ciutadà que han figurant al Registre de Població de Catalunya en moments determinats durant el període temporal sobre el qual es realitza la consulta.

Aquests moments determinats es corresponen amb cadascuna de les dates en què l’IDESCAT ha realitzat extraccions de dades del Registre per enviar-les al Consorci AOC; per tant el que s’obté són els successius blocs de dades d’empadronament d’un titular vigents al Registre de Població de Catalunya en el moment de cada extracció.

Actualment estan disponibles les extraccions següents:

 • Des de l’1/7/2006 fins al 1/7/2012, en intervals de 6 mesos (1/7/2006, 1/1/2007, 1/7/2007, 1/1/2008,…)
 • Des de l’1/1/2013 en endavant, en intervals de 3 mesos (1/1/2013, 1/4/2013, 1/7/2013…)
Òrgan emissor Ajuntaments catalans i diputacions o consells comarcals (per delegació dels ajuntaments) / Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).
Tipus de consulta Manual: consulta de dades per part de l’empleat pública a través del frontal web EACAT > Via Oberta. El sistema de consulta pot ser individual (cas per cas) o per lots (únicament les modalitats Consulta del municipi de residència d’un individu, Verificació de residència d’un individu a Catalunya, Verificació de residència d’un individu a un determinat municipi, Dades d’empadronament d’un titular (Volant de padró).
Automatitzada: mitjançant serveis web (consulta de dades directament a través dels sistemes d’informació propis de l’ens públic)
Com fer les consultes Consulta el contingut: IDESCAT: històric Padró Municipal d’Habitants (com fer les consultes)
Tipus d’usuari Les administracions públiques i ens que en depenen.

Cas específic: els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els òrgans i entitats que en depenen que vulguin accedir al servei han de sol·licitar-ho a la Oficina de Processos i Administració Electrònica (http://governacio.gencat.cat)

Requisits previs Per ser consumidor del servei cal tenir en compte diferents aspectes:

Jurídic-organitzatius: a l’administració requeridora ha de realitzar l’adequació normativa per deixar de demanar les dades de residència o convivència al ciutadà a efectes d’acreditar el compliment dels requisits d’accés al servei públic en qüestió.L’administració requeridora també ha de realitzar l’adequació organitzativa, procedimental i documental del tràmit afectat.

No cal recavar el consentiment de la persona interessada perquè l’administració pública consulti les seves dades de residència, atès que l’article 16.3 de la Llei de Bases de Règim Local l’eximeix quan aquestes dades són rellevants i necessàries per a l’exercici de les seves competències.

Això NO és vàlid per obtenir informació de convivents, circumstància en què sí cal l’autorització de cadascun dels membres declarats, tret de la modalitat Verificació del nombre de convivents. En aquest cas l’autorització pot ser implícita: això és, que la signatura de la instància de sol·licitud del tràmit específic, implica l’autorització per comprovar el nombre de convivents.

Finalment, en els casos que el consentiment sigui necessari, cal preveure la possibilitat que no es vulgui autoritzar a l’organisme tramitador a fer la consulta i, per tant, la possibilitat d’annexar a la instància de sol·licitud un certificat en paper emès per l’Ajuntament corresponent.

Tècnics: si la consulta de dades es realitza de manera manual, l’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat per al consum d’aquest servei. La identificació a EACAT s’ha de realitzar necessàriament amb targeta de certificació digital (T-CAT o equivalent).

Si la consulta es realitza de manera automatitzada a través de Serveis Web, el sistema d’informació que faci les peticions de dades haurà de signar-les amb un certificat d’aplicació (CDA) de l’administració responsable del sistema.

Sol·licitud del servei i documentació requerida Sol·licitud del servei:

Els ens que vulguin ser requeridors del servei hauran de realitzar els passos següents:

 1. Adherir-se al Conveni Marc d’Interoperabilitat, en endavant CMI (cas de les administracions locals i ens que en depenen), o haver subscrit un conveni de col·laboració amb el Consorci AOC (cas dels col·legis professionals i altres institucions) o haver formalitzat l’acceptació de les condicions generals d’ús del Catàleg de Dades i Documents Interoperables de Catalunya (CDiDIC).
 2. Designar un responsable d’interoperabilitat. Les seves funcions seran:
  • Autoritzar i designar als usuaris que dins la seva organització podran fer ús del servei.
  • Vetllar per l’adequada gestió i accés al sistema en el marc de la seva organització.
 3. Emplenar el formulari de sol·licitud d’autorització d’accés a dades del padró, que està disponible al web del Consorci AOC (Inici / Serveis / Via Oberta).

 Documentació que cal aportar:

 1. Document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les condicions generals d’ús del CDiDIC, si escau.
 2. Formulari de sol·licitud d’autorització d’accés a les dades, degudament emplenat i signat electrònicament.

El formulari s’haurà de presentar, juntament amb el document d’adhesió al CMI si no s’ha enviat amb anterioritat, a través de l’EACAT, pestanya “Tràmits”, apartat “Secretaria”, opció “Alta de serveis Via Oberta”.

Requisits normatius per emplenar la sol·licitud Consulta el contingut: IDESCAT: històric Padró Municipal d’Habitants (normativa per emplenar la sol·licitud)
Cost No té cost
Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *