SuportVia ObertaIDESCAT: històric Padró Municipal d’Habitants (normativa per emplenar la sol·licitud)

IDESCAT: històric Padró Municipal d’Habitants (normativa per emplenar la sol·licitud)

Finalitat Normativa interna de l’ens (cal indicar on trobar-la a la sol·licitud del servei) Normativa general Consentiment
Ajuts, subvencions i beques
  • Bases reguladores específiques de l’ajut o de la subvenció on es sol·licita comprovació de l’empadronament d’un titular en temps anterior a l’actual
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
el consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
Gestió i recaptació d’ingressos públics en període voluntari
  • Ordenances fiscals reguladores on es sol·licita el certificat d’estar empadronat en moments anteriors a l’actual, per ser beneficiari d’una bonificació, exempció o deducció tributària o d’un ingrés de dret públic
  • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
el consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

Prestacions socials, serveis socials, assessorament en serveis socials

  • Convenis de col·laboració i/o Delegació de competències dels ens gestors.
  • Bases reguladores dels ajuts de serveis socials o prestacions socials.
  • Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
  • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.
No cal consentiment de l’interessat (Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives) o bé, gestió i recaptació d’ingressos públics en període voluntari (Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local).
NOTA: En matèria de declaracions responsables es faculta a l’Administració pública competent per verificar la conformitat de les dades contingudes en la declaració efectuada sense el consentiment del ciutadà (Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les Administracions Públiques de Catalunya i Llei 39/2015).
Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *