SuportVia ObertaINSS: prestacions socials públiques (fitxa del servei i requisits)

INSS: prestacions socials públiques (fitxa del servei i requisits)

A continuació trobaràs la descripció del servei i l’ajuda per emplenar la sol.licitud. Llegeix-los atentament!

Descripció El servei posa a disposició de les administracions públiques que ho requereixin per al desenvolupament dels seus tràmits les dades del Registre de Prestacions Socials Públiques (RPSP), d’Incapacitat Temporal (IT), de Maternitat i de Paternitat proporcionades per l’INSS a través de la Plataforma d’Intermediació del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Vegeu al peu les prestacions de les què es proporcionen dades i els organismes que els les abonen.

Òrgan emissor Institut Nacional de la Seguretat Social  (INSS)
Tipus de consulta Manual: consulta de dades per part de l’empleat públic, a través del frontal web EACAT > Via Oberta. El sistema de consulta és individual (cas per cas).
Automatitzada: mitjançant serveis web (consulta de dades directament a través dels sistemes d’informació propis de l’ens públic).
Com fer les consultes Consulta el contingut INSS: prestacions socials públiques (com fer consultes)
Tipus d’usuari Les administracions públiques i ens que en depenen.Cas específic: els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els òrgans i entitats que en depenen que vulguin accedir al servei han de sol·licitar-ho a la Oficina de Processos i Administració Electrònica (http://governacio.gencat.cat)
Requisits previs Per a ser consumidor del servei, cal tenir en compte diferents aspectes:

Jurídic-organitzatius: l’administració requeridora ha de realitzar l’adequació normativa per deixar de demanar els certificats de prestacions socials percebudes; i també l’adequació organitzativa, procedimental i documental del tràmit afectat.

Tècnics: si la consulta de dades es realitza de manera manual, l’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat per al consum d’aquest servei. La identificació a EACAT s’ha de realitzar necessàriament amb targeta de certificació digital (T-CAT o equivalent)

Si la consulta es realitza de manera automatitzada, a través de Serveis Web, el sistema d’informació que faci les peticions de dades haurà de signar-les amb un certificat d’aplicació (CDA) de l’administració responsable del sistema.

Sol·licitud del servei i documentació requerida Sol·licitud del servei:

Els ens que vulguin ser requeridors del servei hauran de realitzar els passos següents:

  1. Adherir-se al Conveni Marc d’Interoperabilitat, en endavant CMI (cas de les administracions locals i ens que en depenen), haver subscrit un conveni de col·laboració amb el Consorci AOC (cas dels col·legis professionals i altres institucions) o haver formalitzat l’acceptació de les condicions generals d’ús del Catàleg de Dades i Documents Interoperables de Catalunya (CDiDIC).
  1. Designar un responsable d’interoperabilitat. Les seves funcions seran:
    • Autoritzar i designar als usuaris que dins la seva organització podran fer ús del servei.
    • Vetllar per l’adequada gestió i accés al sistema en el marc de la seva organització

La designació del responsable pot fer-se en el moment de l’adhesió al CMI, de l’acceptació de les condicions generals d’ús del CDiDIC, o bé a través del formulari disponible a EACAT > Tràmits > Consorci AOC > Sol·licitud de serveis > Sol·licitud de designació del Responsable d’Interoperabilitat.

  1. Emplenar el formulari de sol·licitud d’autorització d’accés a dades del RCDS, que està disponible al web del Consorci AOC (Inici / Serveis / Via Oberta). Si voleu ‘Integració mitjançant Serveis Web, haure de marcar aquesta opció al formulari de sol·licitud del servei.

Documentació que cal aportar:

  1. Document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les condicions generals d’ús del CDiDIC, si escau
  2. Formulari de sol·licitud d’autorització a l’accés de les dades, degudament emplenat i signat electrònicament; i formulari de sol·licitud d’integració, si escau.

Els formularis s’hauran de presentar a través d’EACAT > Tràmits > Consorci AOC > Sol·licitud de serveis > Alta de serveis Via Oberta

Requisits normatius per emplenar la sol·licitud Consulta el contingut: INSS: prestacions socials públiques (normativa per emplenar la sol·licitud)
Cost No té cost

 

En concret, el servei proporciona dades dels següents tipus de prestació:

Clau Literal i descripció
A2 PROTECCION FAMILIAR
J0 JUB. DERIVADA INCAPACIDAD PERMANENTE – Jubilació derivada d’una incapacitat permanent
J1 JUBILACION INCAPACIDAD ABSOLUTA
J2 JUBILACION INCAPACIDAD TOTAL
J3 JUBILACION INCAPACIDAD PARCIAL
J4 JUBILACION GRAN INVALIDEZ
I6 INCAPACIDAD TEMPORAL CONTING. COMUNES – Incapacitat temporal per contingències comuns
I7 INCAPACIDAD TEMPORAL CONT. PROFESIONALES – Incapacitat temporal per contingències professionals
M6 MATERNIDAD
P6 PATERNIDAD
10 INCAPACIDAD PERMANENTE
11 INCAPACIDAD ABSOLUTA
12 INCAPACIDAD TOTAL
13 INCAPACIDAD PARCIAL
14 GRAN INVALIDEZ
19 INCAPACIDAD
20 JUBILACION
28 JUB. DERIVADA INCAPACIDAD – Jubilació derivada d’una incapacitat
30 VIUDEDAD
40 ORFANDAD
50 FAVOR FAMILIARES – Prestació del sistema de Seguretat Social establerta amb motiu de la mort d’un treballador o pensionista a favor de determinats familiars del mateix.
60 MEJORA ESTATUTARIA –  Prestacions d’antics sectors laborals o mutualitats previstes en els seus estatuts o convenis d’empresa.
69 PF, P. COMPLEMENTARIA – Assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec, o major afectat per una discapacitat en un grau igual o superior al 65%.
71 AYUDA EXTRAORDINARIA LISMI (Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’Integració Social de Minusvàlids) – Ajudes complementàries als subsidis de la LISMI, que reconeix la Conselleria per a la Igualtat i Benestar Social de la Junta de Andalusia.
72 SUBS.GAR.ING.MINIM – Subsidi de garantia d’ingressos mínims establert a la LISMI.
73 SUBS.AYUDA T.PERSONA – Subsidi per ajuda de tercera persona establert a la LISMI.
74 SUBS. MOV. COMP GASTOS TRANSPORTE – Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport establert a la LISMI.
79 SUBS. DESEM. > 52/REAS – Subsidi per desocupació per treballadors majors de 52 anys que es percep fins que el treballador arriba a l’edat ordinària que s’exigeix en cada cas per causar dret a la pensió de jubilació.
7A AYUDA EMERGENCIA SOCIAL
7R RENTA INSERCION
89 MENORES GUERRA – Prestacions públiques diferents de les anteriors que abonen entitats alienes al sistema que l’entitat inclou amb aquesta identificació genèrica per no ajustar-se a les claus específiques.
99 OTROS COLECTIVOS

I de les següents entitats gestores o entitats que abonen la prestació són:

Entitats Gestores RPSP

Codi Literal
A00

A01

A02

A03

A04

A05

A07

A08

A09

A11

A12

A13

A14

A15

A31

A32

A33

A34

A35

A36

A37

A38

A39

A40

A41

A42

A43

A44

A45

A46

A47

A48

A49

A50

A51

A52

A53

A95

A98

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

C08

C09

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

E03

E05

E06

E07

E24

E28

E33

E34

E42

E46

E53

E56

M01

M06

M07

M08

M09

M10

M12

M15

M16

M19

M20

M21

M23

M24

M25

M28

M30

M31

M33

M37

M40

M41

M44

M50

M51

M52

M59

M60

M61

M64

INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (GESTION)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

INSTITUTO NAL SEGUR. E HIGIENE TRABAJO

CLASES PASIVAS

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

SINDROME TOXICO

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (PERSONAL)

IMSERSO (PERSONAL)

MINISTERIO DE CULTURA

GENERALITAT DE CATALUNYA

CONSEJERÍA PRESIDENCIA PRINC. ASTURIAS

MINISTERIO DEFENSA MINISTERIO DE DEFENSA

GOBIERNO VASCO

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

INSTITUTO CATALÀ DE SALUT

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

AGENCIA VALENCIANA DE SALUT

SERVICIO VASCO DE SALUD – OSAKIDETZA

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

SERVICIO PÚBLICO EMPLEO ESTATAL

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

GERENCIA REGIONAL SALUD CASTILLA Y LEON

SERVICIO MURCIANO DE SALUD

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SERVICIO DE SALUD CASTILLA-LA MANCHA

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

SERVICIO DE SALUD PRINCIPADO ASTURIAS

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS PÚBLICAS CÓRDOBA

JUNTA DE ANDALUCÍA

AYUNTAMIENTO DE MADRID

DIRECCIÓN GRAL CIUDADANÍA ESPAÑOLA EXTER

M. MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

MONT PREVIS SOC EMPL Y OBREROS PUERTOS

AGENCIA ESTATAL ADM. TRIBUTARIA

DIRECCIÓN GRAL DE ORDENACIÓN DE LA S.SOC

IMSERSO (PRESTACIONES)

CONSEJ.IGUALDAD Y BIENESTAR SOC ANDALUCÍA

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

CONS. BIENESTAR SOC. Y VIVIENDA ASTURIAS

CONS. D´AFERS SOCIALS PROM I IM I.BALEARS

CONS. BIENESTAR SOC, JUV Y VIV CANARIAS

CONS. SANIDAD Y SERVICIOS SOC CANTABRIA

GERENCIA DE SERVICIOS SOC CASTILLA Y LEON

CONS. BIENESTAR SOCIAL CASTILLA-LA MANCHA

INST. CATALÀ D’ASSISTÉNCIA/SERVEIS SOC

CONS. BENESTAR SOCIAL G. VALENCIANA

CONS. IGUALDAD Y EMPLEO EXTREMADURA

STARÍA GRAL FAMILIA Y BIENESTAR GALICIA

DIR.GRAL DE SERVICIOS SOC MADRID

INSTITUTO MURCIANO ACCIÓN SOCIAL

A. SOCIALES, FAM, JUV Y DEP NAVARRA

DIR. GRAL. DEPEND Y PRESTAC LA RIOJA

DIR. TRABAJO Y S. SOCIAL PAÍS VASCO

INSTITUTO FORAL BIENESTAR SOCIAL ÁLAVA

DIPUTACION FORAL GUIPÚZCOA (PRESTAC.)

DIPUTACION FORAL VIZCAYA (PRESTACIONES)

CEUTA

MELILLA

ALSTOM TRANSPORTE

ASTILLEROS ESPAÑOLES SA

ASTILLEROS DE SANTANDER SA

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE SA

EMPRESA NACIONAL HULLERAS DEL NORTE SA

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA

FORJAS Y ACEROS DE REINOSA SA

HIJOS DE J. BARRERAS SA

JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA SA

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

FERROCARRILS GENERALITAT DE CATALUNYA

EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTES VALENCIA

MUFACE

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL

CAJA JUBILACIONES Y PENS PROV NAVARRA

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

AYUNTAMIENTO DE TAFALLA

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

MONTEPÍO FUNCIONARIOS MUNIC GOB NAVARRA

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUA MONTAÑESA

MAZ

UMIVALE

EGARSAT

MUTUALIA

MUTUA NAVARRA

ACTIVA MUTUA 2008

MUTUA INTERCOMARCAL

FREMAP

SOLIMAT

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

ASEPEYO

FRATERNIDAD-MUFRESPA

MUTUA BALEAR

UNION DE MUTUAS

IBERMUTUAMUR

SUMINISTRADORA ELÉCTRICA DE CÁDIZ SA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CÁDIZ SA

MUTUALIDAD AUXILIO/PREVISIÓN (M. EDUC.)

DIPUTACIÓN DE BARCELONA

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

AYUNTAMIENTO DE VIGO

Entitats Gestores

Codi Literal
001

002

003

007

010

011

015

021

039

061

072

115

151

183

201

267

272

274

275

276

777

888

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUALIA

ACTIVA MUTUA 2008

MUTUA MONTAÑESA

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAG

UMIVALE

MUTUA NAVARRA

MUTUA INTERCOMARCAL

FREMAP

SOLIMAT

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

ASEPEYO

MUTUA BALEAR

MUTUA GALLEGA DE AT

UNION MUTUAS UNIMAT

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

IBERMUTUAMUR

FRATERNIDAD-MUPRESPA

EGARSAT

I.N.S.S

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

 

Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *