SuportVia ObertaINSS: prestacions socials públiques (normativa per emplenar la sol·licitud)

INSS: prestacions socials públiques (normativa per emplenar la sol·licitud)

Finalitat Normativa interna de l’ens (cal indicar on trobar-la a la sol·licitud del servei) Normativa general Consentiment
Ajuts, subvencions i beques
 • Bases reguladores específiques de l’ajut o de la subvenció on es sol·licita comprovació de ser perceptor de prestacions socials i/o imports.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

Autoritzacions, permisos i llicències

 • Ordenances municipals reguladores.
 • Normativa del procés d’intervenció municipal.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les Bases de Règim Local.
 • Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre. (Venda ambulant i no sedentària)
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
Gestió d’habitatge públic
 • Bases reguladores específiques del procés concret de gestió (inscripció, adjudicació, mediació, lloguer) dels habitatges públics.
 • Conveni de delegació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a l’ens per gestionar els habitatges públics
 • Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
 • Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
Gestió i recaptació d’ingressos públics en període voluntari
 • Ordenances fiscals reguladores on es sol·licita el certificat de ser preceptor i/o el seu import per ser beneficiari d’una bonificació, exempció o deducció tributària o d’un ingrés de dret públic.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
Gestió i recaptació d’ingressos públics en via executiva
 • No requereix
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats
 • Normativa reguladora específica del procediment de preinscripció, inscripció o matrícula als diferents ensenyaments i activitats
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les Bases de Règim Local.
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
Prestacions socials, serveis socials, assessorament en serveis socials
 • Convenis de col·laboració i/o Delegació de competències dels ens gestors. Bases reguladores dels ajuts de serveis socials o prestacions socials.
 • Convenis de col·laboració i/o Delegació de competències dels ens gestors. Bases reguladores dels ajuts de serveis socials o prestacions socials.
No cal consentiment de l’interessat quan la finalitat sigui prestacions socials, serveis socials o assessorament en serveis socials (Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives) o bé, gestió i recaptació d’ingressos públics en via executiva (Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària).
Processos selectius
 • Bases reguladores específiques del procés selectiu i/o Decret de l’Alcaldia on s’aprovin les Bases reguladores del Pla d’Ocupació Municipal.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (procediments selectius de personal). Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic. Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
NOTA: en  matèria de declaracions responsables es faculta a l’Administració pública competent per verificar la conformitat de les dades contingudes en la declaració efectuada sense el consentiment del ciutadà (Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les Administracions Públiques de Catalunya i Llei 39/2015).

 

Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *