SuportVia ObertaMinisteri d'Educació: títols oficials (com fer consultes)

Ministeri d’Educació: títols oficials (com fer consultes)

Es poden fer les següents consultes:

1. Títols Universitaris: aquesta modalitat permet consultar els títols universitaris oficials obtinguts per un ciutadà a partir de:

 • Document identificador (DNI/NIF o NIE*)

La informació que es pot obtenir és:

 • Data de naixement del titular sobre el que es realitza la consulta
 • Llista amb el títols universitaris del ciutadà, on s’indica per a cadascun d’ells:
  1. Dades del centre:
   1. Universitat o Centre
  2. Dades del títol:
   1. Nom de la carrera
   2. Tipus de títol
   3. Data de finalització dels estudis del títol associat
   4. Número de títol
   5. Registre universitaris

2. Títols No Universitaris: aquesta modalitat permet consultar els títols no universitaris oficials obtinguts per un ciutadà a partir de:

 • Document identificador (DNI / NIF o NIE*)

La informació que es pot obtenir és:

 • País, província, localitat i data de naixement del titular sobre el que es realitza la consulta
 • Llista amb el títols no universitaris del ciutadà, on s’indica per a cadascun d’ells:
  1. Dades del centre:
   1. Centre i codi del centre que va atorgar el títol
   2. Província del centre que va atorgar el títol
  2. Dades del títol:
   1. Nom de la titulació obtinguda
   2. Tipus de títol
   3. Tipus d’estudis al que pertany el títol
   4. Nivell del títol
   5. Llei en què es basa la legalitat del títol
   6. Data de finalització dels estudis del títol associat
   7. Data d’expedició del títol associat
   8. Número de registre nacional
   9. Número de registre autonòmic
   10. Número de registre assignat pel MEC
   11. Número d’ordre del llibre en el que figura al Registre Oficial
   12. Número del llibre en el que figura el Registre Oficial
   13. Número de foli del llibre en el que figura el Registre Oficial

*En cas d’informar un NIE, el servei únicament respon a títols obtinguts a l’Estat espanyol.

3. Qualitat de les dades obtingudes

A continuació es recullen les dates a partir de les quals la consulta de títols és fiable. Aquesta data es refereix a l’expedició del títol, ja que és la dada registral. En molts casos no es recull la data de fi d’estudis.

En tot cas, s’ha de tenir en compte que el document DNI / NIE no va ser requerit amb anterioritat a 1991 en el registres.

3.1. Qualitat de dades de Títols Universitaris

En el cas de titulacions recents, el sistema recull les dades quan són transferits per part de les universitats. A data març de 2014 persisteix una gran variació en el temps de registre, que en el cas d’algunes universitats arriba fins a gairebé 2 anys.

En general, hi ha una demora entre 3 i 9 mesos des que el titulat paga fins que la universitat envia la petició de registre.

 • Anteriors al sistema de registre automatitzat: Les universitats van començar a utilitzar aquest sistema el 1998. L’any 2000 es va iniciar un projecte de digitalització a partir dels llibres de registre i actualment s’han incorporat tots els títols/registres almenys fins a 1970. Sense DNI al 40% de registres.
 • Titulacions tradicionals enviades per les universitats (Diplomat, llicenciat, enginyer superior i tècnic, arquitecte i Doctor): Es disposa de tot l’expedit a partir de 1999. Tots amb DNI.
 • Titulacions “Bolonya” (Grau, Màster Universitari i nous Doctors): Es disposa de tot l’enviat per les universitats, les quals estan adaptant els seus sistemes per a aquest nou registre. Tots amb DNI. Pendent d’una modificació en el programa d’educació per corregir una incidència en l’accés per DNI que soluciona un percentatge de fallada de falsos negatius del 15% de les consultes per DNI.

3.2. Qualitat de dades de Títols No Universitaris

Per titulacions de Llei General d’Educació (EGB, Batxillerat, FP1 i FP2, artístiques i idiomes): 1983.

Els títols anteriors es troben en els seus corresponents llibres de registre en els centres dels quals depengués administrativament el col·legi on haguessin finalitzat els estudis. No tenen DNI en un 40% dels casos i la resta està incorrectament gravat en un important percentatge.

Per titulacions de LOGSE (graduat en ESO, Batxillerat, tècnic auxiliar i superior d’FP, artístiques i idiomes ): 1996 (el primer curs en què es van començar a expedir títols és el 1995-96)

Hi ha algunes comunitats autònomes que no han completat l’enviament de tots els seus titulats (Aragó , Astúries , Madrid, Comunitat Valenciana , País Basc i Andalusia), però estan en vies de solucionar-ho. Tots tenen DNI.

Per titulacions de LOE (graduat en ESO , Batxillerat , tècnic auxiliar i superior d’FP, artístiques, esportives i idiomes): 2009 (el primer curs en què es van començar a expedir títols el 2008-09)

Es disposa de la pràctica totalitat de titulats de 2011 i els de 2012 estan començant a arribar. Tots tenen DNI.

Títols d’ensenyaments anteriors a LGE (Oficials i Mestres Industrials, auxiliars d’Empresa, Perits Mercantils, practicants i llevadores): des de 1970 a 1996, data en què es van deixar d’expedir aquests títols. DNI inclòs en el 5 % dels registres.

4. Altra informació rellevant del servei de Consulta de Títols Oficials:

4.1. En quin moment s’inclou la informació de dades de Títols als registres

 • En el cas de Títols Universitaris, són les universitats les que reben la petició d’expedició, assignen número de registre universitari i remeten les propostes al Ministeri d’Educació. En aquest cas la resposta és automàtica i queda inclòs en el registre central de titulats i per tant disponible per a consulta. Igualment, es retorna a les universitats la proposta amb el seu número de registre nacional assignat perquè puguin realitzar la impressió.
 • En els Registres de Títols No Universitaris només s’inscriuen els títols les taxes dels quals han estat abonades (la data d’expedició del títol, en general, és la data de pagament de la taxa).

Els títols gratuïts (Graduat Escolar, Certificat d’ Escolaritat, Graduat en Educació Secundària Obligatòria), s’inclouen en el seu Registre quan, per part de l’òrgan competent, es formula la proposta de la seva expedició.

Els títols queden a disposició de ser consultats quan són donats d’alta en el registre central de titulats del Ministeri d’Educació per part dels seus responsables.

En el cas de títols no universitaris, les comunitats autònomes reben la petició d’expedició del títol, realitzen els seus processos de gravació i assignació de número de registre autonòmic i remeten al Ministeri d’Educació les propostes d’alta de titulats en el registre central. El Ministeri d’Educació, en un termini mai superior a una setmana, processa aquestes propostes, les inclou en el registre central de titulats, quedant llavors disponibles per a consulta, i retorna a les comunitats autònomes el número de registre nacional associat a aquestes propostes perquè puguin procedir a la impressió del títol.

4.2. Titulacions no Universitaris de Formació Sanitària

 En relació a les titulacions no universitàries de formació sanitària especialitzada, es recullen les següents:

 • Atenció sociosanitària.
 • Cures auxiliars d’infermeria.
 • Emergències sanitàries.
 • Farmàcia i parafarmàcia.
 • Anatomia Patològica i Citològica.
 • Laboratori de Diagnòstic Clínic.
 • Radioteràpia.
 • Imatge per al diagnòstic.
 • Laboratori d’anàlisi i control de qualitat

 

4.3. Consulta de Títols Universitaris a partir de NIF amb lletra en minúscula

El servei de títols universitaris està pensat per a la consulta de DNI/NIF en format canònic:

 • DNI/NIF: (8 números i UNA LLETRA MAJÚSCULA [A..Z]
 • NIE: [XYZ] 7 dígits [A..Z], segons la legislació vigent)

Quan es consulten DNIs en format no canònic, els resultats solen ser incorrectes, és per això que els DNIs a les peticions han d’anar en format canònic.

4.4. Consulta de Títols No Universitaris a partir de NIF amb la primera o primeres xifres “0”

Davant consultes sobre el servei de Títols No Universitaris a partir de documentacions amb la primera o primeres xifres “0”, per obtenir una resposta satisfactòria en tots els casos s’ha de posar sempre 8 Dígits + caràcter i omplir amb zeros quan el NIF tingui menys de 8 dígits.

4.5. Qualificacions Numèriques

 En el cas dels cicles formatius de Formació Professional, el Ministeri d’Educació disposa de la nota numèrica, però aquesta dada no es subministra en no ser de caràcter general en totes les titulacions i ser una dada que no s’està registrant en les noves titulacions en cap cas.

Respecte a la nota a universitaris, la pràctica totalitat de diplomats i llicenciats no la porten. Els doctors si porten nota. Pel que fa a les noves titulacions de grau i màster universitari, la nota no està contemplada com a dada registral i per tant no formarà part de la resposta. En els registres que s’estan digitalitzant la qualificació apareix en un 10% del que s’ha gravat.

Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Valoració +1, basada en 1 vots
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *