SuportVia ObertaMinisteri d’Educació: títols oficials (normativa per emplenar la sol·licitud)

Ministeri d’Educació: títols oficials (normativa per emplenar la sol·licitud)

Finalitat Normativa interna de l’ens
(cal indicar on trobar-la a la sol·licitud del servei)
Normativa general
Consentiment
 Ajuts, subvencions i beques
  • Bases reguladores de l’ajut o la subvenció.
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
Consentiment tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats (només modalitat títols universitaris)
  • Convenis de col·laboració i/o delegació de competències dels ens gestors
  • Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix la ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
  • Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel que s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau.
Consentiment tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

Processos selectius

  • Bases reguladores específiques del procés de selecció.
  • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’Empleat públic
Consentiment tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
Nota: en matèria de declaracions responsables es faculta a l’Administració pública competent per verificar la conformitat de les dades contingudes en la declaració efectuada sense el consentiment del ciutadà (Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les Administracions Públiques de Catalunya i Llei 39/2015).
Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *