SuportVia ObertaMinisteri de Justícia: registres civils (fitxa del servei i requisits)

Ministeri de Justícia: registres civils (fitxa del servei i requisits)

A continuació trobaràs la descripció del servei i l’ajuda per emplenar la sol.licitud. Llegeix-los atentament!

Descripció El servei de consulta als registres civils posa a disposició de les administracions catalanes que ho requereixin per al desenvolupament dels seus tràmits les dades sobre naixement, matrimoni i defunció d’un ciutadà. El cedent de les dades és el Ministeri de Justícia, que ho fa a través de la Plataforma d’Intermediació del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Nota: només es pot obtenir informació sobre inscripcions realitzades a partir de l’any 1950.
Tots els registres estan informatitzats des de l’any 2009. De 1950 a 2008, es troben informatitzats el Registre Civil Central, els 431 registres civils principals i el 41% del registres civils delegats (Jutjats de Pau). S’estima que a finals de 2013 estaran informatitzats la resta de jutjats de pau.

Òrgan emissor Ministeri de Justícia
Tipus de consulta Manual: consulta de dades per part de l’empleat públic, a través del frontal web EACAT > Via Oberta. El sistema de consulta és individual (cas per cas).
Automatitzada: mitjançant serveis web (consulta de dades directament a través dels sistemes d’informació propis de l’ens públic)
Com fer les consultes Consulta el contingut Ministeri de Justícia: registres civils (com fer consultes)
Tipus d’usuari Les administracions públiques i ens que en depenen.

Cas específic: els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els òrgans i entitats que en depenen que vulguin accedir al servei han de sol·licitar-ho a la Oficina de Processos i Administració Electrònica (http://governacio.gencat.cat)

Requisits previs Per a ser consumidor del servei, cal tenir en compte diferents aspectes:

Jurídic-organitzatius: l’administració requeridora ha de realitzar l’adequació normativa per deixar de demanar els certificats de naixement, matrimoni o defunció als administrats; i també l’adequació organitzativa, procedimental i documental del tràmit afectat.

Tècnics: si la consulta de dades es realitza de manera manual, l’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat per al consum d’aquest servei. La identificació a EACAT s’ha de realitzar necessàriament amb targeta de certificació digital (T-CAT o equivalent)

Si la consulta es realitza de manera automatitzada, a través de Serveis Web, el sistema d’informació que faci les peticions de dades haurà de signar-les amb un segell o certificat d’aplicació (CDA) de l’administració responsable del sistema.

Sol·licitud del servei i documentació requerida Sol·licitud del servei:

Els ens que vulguin ser requeridors del servei hauran de realitzar els passos següents:

  1. Adherir-se al Conveni Marc d’Interoperabilitat, en endavant CMI (cas de les administracions locals i ens que en depenen), o haver subscrit un conveni de col·laboració amb el Consorci AOC (cas dels col·legis professionals i altres institucions) o haver formalitzat l’acceptació de les condicions generals d’ús del Catàleg de Dades i Documents Interoperables de Catalunya (CDiDIC)
  2. Designar un responsable d’interoperabilitat. Les seves funcions seran:
    • Autoritzar i designar als usuaris que dins la seva organització podran fer ús del servei.
    • Vetllar per l’adequada gestió i accés al sistema en el marc de la seva organització

El formulari per designar un nou responsable d’interoperabilitat està disponible a l’EACAT, pestanya “Tràmits”, apartat “Secretaria”, opció “AOC-Sol·licitud serveis”.

  1. Emplenar el formulari de sol·licitud d’autorització d’accés al servei que està disponible al web del Consorci AOC, i emplenar el formulari de sol·licitud d’integració a Via Oberta mitjançant serveis web si s’ha escollir l’opció Tipus de consulta automatitzada, també disponible al web (Inici / Serveis / Via Oberta).

Documentació que cal aportar:

  1. Document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les condicions generals d’ús del CDiDIC, si no s’ha enviat amb anterioritat
  2. Formulari de sol·licitud d’autorització a l’accés de les dades, degudament emplenat i signat electrònicament. Si voleu ‘Integració mitjançant Serveis Web, haure de marcar aquesta opció al formulari de sol·licitud del servei.

La documentació s’haurà de presentar a través de l’EACAT, pestanya “Tràmits”, apartat “Secretaria”, opció “Alta serveis Via Oberta”.

Requisits normatius per emplenar la sol·licitud Consulta el contingut: Ministeri de Justícia: registres civils (normativa per emplenar la sol·licitud)
Cost No té cost
Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *