SuportVia ObertaMinisteri de Justícia: registres civils (normativa per emplenar la sol·licitud)

Ministeri de Justícia: registres civils (normativa per emplenar la sol·licitud)

Finalitat Normativa interna de l’ens (cal indicar on trobar-la a la sol·licitud del servei) Normativa general Consentiment
 Ajuts, subvencions i beques (modalitat consultes de naixements)
 • Bases reguladores específiques de l’ajut o de la subvenció on es sol·licita comprovació de les dades del naixement d’una persona.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
No cal consentiment per a cap de les finalitats de conformitat amb la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives per a prestacions socials, serveis socials o assessorament en serveis socials, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària per a la gestió i recaptació d’ingressos públics en via executiva i la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil i el seu reglament de desenvolupament, per a les restants finalitats

Autoritzacions, permisos i llicències

 • Normativa d’intervenció municipal.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
No cal consentiment per a cap de les finalitats de conformitat amb la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives per a prestacions socials, serveis socials o assessorament en serveis socials, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària per a la gestió i recaptació d’ingressos públics en via executiva i la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil i el seu reglament de desenvolupament, per a les restants finalitats
Gestió de registres de les Administracions públiques (modalitat consultes de naixements i defuncions)
 • Normativa reguladora del Registre que es tracti.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (Registre del Padró Municipal d’Habitants).
 • Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
No cal consentiment per a cap de les finalitats de conformitat amb la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives per a prestacions socials, serveis socials o assessorament en serveis socials, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària per a la gestió i recaptació d’ingressos públics en via executiva i la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil i el seu reglament de desenvolupament, per a les restants finalitats
Gestió d’habitatge públic
 • Conveni de delegació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a l’ens per gestionar els habitatges públics.
 • Bases reguladores específiques del procés concret de gestió (inscripció, adjudicació, mediació, lloguer) dels habitatges públics
 • Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.
 • Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
No cal consentiment per a cap de les finalitats de conformitat amb la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives per a prestacions socials, serveis socials o assessorament en serveis socials, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària per a la gestió i recaptació d’ingressos públics en via executiva i la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil i el seu reglament de desenvolupament, per a les restants finalitats
Gestió i recaptació d’ingressos públics en període voluntari (modalitat consultes de defuncions)
 • Ordenances fiscals reguladores on es regula la successió mortis causa dels obligats tributaris.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
No cal consentiment per a cap de les finalitats de conformitat amb la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives per a prestacions socials, serveis socials o assessorament en serveis socials, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària per a la gestió i recaptació d’ingressos públics en via executiva i la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil i el seu reglament de desenvolupament, per a les restants finalitats
Gestió i recaptació d’ingressos públics en via executiva (modalitat consultes de defuncions)
 • No requereix
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
No cal consentiment per a cap de les finalitats de conformitat amb la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives per a prestacions socials, serveis socials o assessorament en serveis socials, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària per a la gestió i recaptació d’ingressos públics en via executiva i la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil i el seu reglament de desenvolupament, per a les restants finalitats
Gestió patrimonial (modalitat consultes de defuncions
 • Normativa municipal reguladora (per ex: gestió dels cementiris, mercats municipals)
 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
No cal consentiment per a cap de les finalitats de conformitat amb la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives per a prestacions socials, serveis socials o assessorament en serveis socials, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària per a la gestió i recaptació d’ingressos públics en via executiva i la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil i el seu reglament de desenvolupament, per a les restants finalitats
Prestacions socials, serveis socials, assessorament en serveis socials
 • Convenis de col·laboració i/o Delegació de competències dels ens gestors.
 • Bases reguladores dels ajuts de serveis socials o prestacions socials.
 • Llei 13/2006, de 20 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
 • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.
No cal consentiment per a cap de les finalitats de conformitat amb la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives per a prestacions socials, serveis socials o assessorament en serveis socials, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària per a la gestió i recaptació d’ingressos públics en via executiva i la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil i el seu reglament de desenvolupament, per a les restants finalitats

 

Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *