SuportVia ObertaSecretaria de Família: títol de família monoparental TFM (fitxa del servei i requisits)

Secretaria de Família: títol de família monoparental TFM (fitxa del servei i requisits)

A continuació trobaràs la descripció del servei i l’ajuda per emplenar la sol.licitud. Llegeix-los atentament!

Descripció El servei posa a disposició dels gestors públics que ho requereixin per al desenvolupament dels seus tràmits, les dades relatives a les famílies que disposen d’un Títol de Família Monoparental expedit per la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família.

S’entén per família monoparental la família formada per un o més fills menors de 21 anys, o de 26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d’una sola persona.
El títol de família monoparental atorga diversos beneficis, avantatges fiscals i bonificacions. Juntament amb el títol col·lectiu per a tota la família, també dóna dret a la possessió d’un títol individual per a cada una de les persones membres beneficiàries.

L’accés a les dades del TFM es realitzarà de manera electrònica mitjançant Via Oberta.

Òrgan emissor Secretaria de Família. Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya
Tipus de consulta Manual: consulta de dades per part de l’empleat públic, a través del portal EACAT > Via Oberta. El sistema de consulta pot ser individual (cas per cas) o per lots (mitjançant la càrrega d’un fitxer que contingui la llista dels documents identificadors a consultar) El sistema de consulta per lots només està disponible per a les modalitats d’obtenció de dades completes del TFM.
Automatitzada: mitjançant serveis web (consulta de dades directament a través dels sistemes d’informació propis de l’ens públic)
Com fer els consultes Consulta el contingut: Secretaria de Família: títol de família monoparental TFM (com fer consultes)
Tipus d’usuari Les administracions públiques i ens que en depenen.

Cas específic: els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els òrgans i entitats que en depenen que vulguin accedir al servei han de sol·licitar-ho a la Oficina de Processos i Administració Electrònica (http://governacio.gencat.cat)

Requisits previs
Per a ser consumidor del servei, cal tenir en compte diferents aspectes:

Jurídic-organitzatius: l’administració requeridora ha de realitzar l’adequació normativa per deixar de demanar les dades del TFM al ciutadà a efectes d’acreditar el compliment dels requisits d’accés al servei públic en qüestió.

L’administració requeridora també ha de realitzar l’adequació organitzativa, procedimental i documental del tràmit afectat.

Totes les modalitats del servei TFM agrupades sota el títol “Obtenció de dades…” impliquen una cessió de dades del Departament de Benestar i Família a l’òrgan requeridor; per tant cal una autorització explícita de la persona física o jurídica. Aquesta autorització es pot obtenir mitjançant el corresponent apartat en el formulari de sol·licitud del servei públic.

Per contra en la modalitat “comprovació de vigència d’un títol” no hi ha cap cessió de dades del Departament a l’òrgan requeridor sinó una mera verificació. En aquest cas, l’autorització de la persona pot ser implícita; això és, que la signatura del formulari del servei públic implica l’autorització per verificar les dades aportades. Sempre cal preveure la possibilitat de que no es vulgui autoritzar a l’òrgan requeridor i, per tant, la possibilitat d’annexar al formulari la fotocòpia, compulsada o no, del Títol de Família Monoparental.

Tècnics: si la consulta de dades es realitza de manera manual, l’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat per al consum d’aquest servei. La identificació a EACAT s’ha de realitzar necessàriament amb targeta de certificació digital (T-CAT o equivalent)

Si la consulta es realitza de manera automatitzada, a través de Serveis Web, el sistema d’informació que faci les peticions de dades haurà de signar-les amb un certificat d’aplicació (CDA) de l’administració responsable del sistema.

Sol·licitud del servei i documentació requerida Sol·licitud del servei:

Els ens que vulguin ser requeridors del servei hauran de realitzar els passos següents:

  1. Adherir-se al Conveni Marc d’Interoperabilitat, en endavant CMI (cas de les administracions locals i ens que en depenen), o haver subscrit un conveni de col·laboració amb el Consorci AOC (cas dels col·legis professionals i altres institucions) o haver formalitzat l’acceptació de les condicions generals d’ús del Catàleg de Dades i Documents Interoperables de Catalunya (CDiDIC)
  2. Designar un responsable d’interoperabilitat. Les seves funcions seran:
    • Autoritzar i designar als usuaris que dins la seva organització podran fer ús del servei.
    • Vetllar per l’adequada gestió i accés al sistema en el marc de la seva organització
  3. Emplenar el formulari de sol·licitud d’autorització d’accés a dades del TFM, que està disponible al web del Consorci AOC (Inici / Serveis / Via Oberta)

 Documentació que cal aportar:

  1. Document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les condicions generals d’ús del CDiDIC, si escau
  2. Formulari de sol·licitud d’autorització a l’accés de les dades, degudament emplenat i signat electrònicament

El formulari s’haurà de presentar, juntament amb el document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les c.g. d’ús del CDiDIC, si no s’ha enviat amb anterioritat, a través de l’EACAT, pestanya “Tràmits”, apartat “Secretaria”, opció “Alta serveis Via Oberta”.

Requisits normatius per emplenar la sol·licitud Consulta el contingut: Secretaria de Família: títol de família monoparental TFM (normativa per emplenar la sol·licitud)
Cost No té cost
Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *