SuportVia ObertaSecretaria de Família: títol de família monoparental TFM (normativa per emplenar la sol·licitud)

Secretaria de Família: títol de família monoparental TFM (normativa per emplenar la sol·licitud)

Finalitat Normativa interna de l’ens

(cal indicar on trobar-la a la sol·licitud del servei)

Normativa general Consentiment
Ajuts, subvencions i beques
  • Bases reguladores específiques de l’ajut o de la subvenció on es sol·licita comprovació de la vigència del títol.
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
el consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats
  • Normativa reguladora específica del procediment de preinscripció, inscripció o matrícula als diferents ensenyaments i activitats
  • Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017, modificada per la Resolució ENS/734/2016, de 18 de març.
  • Decret 268/2016, de 5 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2016-2017
el consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

Prestacions socials, serveis socials, assessorament en serveis socials 

  • Convenis de col·laboració i/o Delegació de competències dels ens gestors.
  • Bases reguladores dels ajuts de serveis socials o prestacions socials
  • Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
  • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.
No cal consentiment de l’interessat (Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives)
 NOTA: En matèria de declaracions responsables es faculta a l’Administració pública competent per verificar la conformitat de les dades contingudes en la declaració efectuada sense el consentiment del ciutadà (Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les Administracions Públiques de Catalunya i Llei 39/2015).
Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *