SuportVia ObertaSEPE: prestacions percebudes (normativa per emplenar la sol·licitud)

SEPE: prestacions percebudes (normativa per emplenar la sol·licitud)

Finalitat Normativa interna de l’ens (cal indicar on trobar-la a la sol·licitud del servei) Normativa general Consentiment
 1. Ajuts, subvencions i beques
 • Bases reguladores específiques de l’ajut o de la subvenció on es sol·licita comprovació de ser perceptor d’ajut i/o imports.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
 1. Gestió i recaptació d’ingressos públics en període voluntari
 • Ordenances fiscals reguladores on es sol·licita el certificat de ser preceptor i/o el seu import per ser beneficiari d’una bonificació, exempció o deducció tributària o d’un ingrés de dret públic.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
 1. Gestió i recaptació d’ingressos públics en via executiva
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
 1. Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats
 • Ordre o Resolució del Departament d’Empresa i Ocupació actual corresponent destinades a la formació per a persones desocupades i/o preceptores de prestacions d’atur.
 • Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
 1. Prestacions socials, serveis socials, assessorament en serveis socials
 • Convenis de col·laboració i/o Delegació de competències dels ens gestors.
 • Bases reguladores dels ajuts de serveis socials o prestacions socials.
 • Llei 13/2006, de 20 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
 • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.
No cal consentiment de l’interessat (Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives) o bé, gestió i recaptació d’ingressos públics en via executiva (Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària).
 1. Processos selectius
 • Bases reguladores específiques del procés selectiu i/o Decret de l’Alcaldia on s’aprovin les Bases reguladores del Pla d’Ocupació Municipal.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (procediments selectius de personal).
 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’Empleat públic.
 • Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
El consentiment serà tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
Nota: En matèria de declaracions responsables es faculta a l’Administració pública competent per verificar la conformitat de les dades contingudes en la declaració efectuada sense el consentiment del ciutadà (Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les Administracions Públiques de Catalunya i Llei 39/2015).

 

Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *