SuportVia ObertaTGSS: dades sobre deutes i situació d’alta (normativa per emplenar la sol·licitud)

TGSS: dades sobre deutes i situació d’alta (normativa per emplenar la sol·licitud)

Modalitat Finalitat  Norma reguladora  Consentiment
 

 1. Situació del deute
 

 1. Ajuts, subvencions i beques
Normativa interna: bases  reguladores específiques de  l’ajut  o  de  la  subvenció  on  se sol·licita comprovació de ser perceptor i/o imports. CONSENTIMENT tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés. (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

En matèria de declaracions responsables cal tenir en compte la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les Administracions Públiques de Catalunya i la Llei 39/2015, que faculten a l’administració pública competent per verificar la conformitat de les dades contingudes en la declaració efectuada sense el consentiment del ciutadà.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.
 

 1. Contractació pública
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Reial  Decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el

Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques.

 

 1. Prestacions socials, serveis socials, assessorament en serveis socials
Llei 13/2006, de 20 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. NO CAL CONSENTIMENT

Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.
Normativa interna: convenis de col·laboració i/o delegació de competències dels ens gestors.
Normativa interna: bases reguladores dels ajuts de serveis socials o prestacions socials.
 

 1. Autoritzacions, permisos i llicències
Normativa interna: ordenances municipals reguladores. CONSENTIMENT tàcit

(Llei 39/2015)

En matèria de declaracions responsables tenir en compte la Llei 26/2010 i la Llei 39/2015.

Normativa interna: normativa del procés d’intervenció municipal.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les Bases de Règim Local.
Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi. (llicències de taxi)
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni del ens  locals (atorgament de llicències d’ocupació del domini públic).
Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual  s’aprova  la  refosa  en  un  text  únic  dels  preceptes de  la  Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre (venda ambulant i no sedentària).

 

 Modalitat  Finalitat  Norma reguladora  Consentiment
 

 1. Alta Laboral a data concreta
 1. Ajuts, subvencions i beques
Normativa interna: bases  reguladores  específiques de  l’ajut  o  de  la  subvenció  on  es sol·licita la dada. CONSENTIMENT tàcit per recollir electrònicament dades o documents aportats anteriorment per l’interessat, llevat d’oposició expressa o existència de llei especial que requereixi consentiment exprés. (art. 28.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

En matèria de declaracions responsables cal tenir en compte els arts. 35 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les Administracions Públiques de Catalunya i 69.3 de la Llei 39/2015, que faculten a l’administració pública competent per verificar la conformitat de les dades contingudes en la declaració efectuada sense el consentiment del ciutadà.Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 

 1. Gestió i recaptació d’ingressos públics en període voluntari
Normativa interna: ordenances fiscals on es sol·liciti la dada d’estar donat d’alta o baixa a la TGSS.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós la Llei reguladora de les hisendes locals.
 1. Gestió i recaptació d’ingressos públics en via executiva
Normativa interna: normativa local reguladora on es sol·licita al ciutadà l’alta laboral. NO CAL CONSENTIMENT

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós la Llei reguladora de les hisendes locals.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
 

 1. Prestacions socials, Serveis socials, Assessorament en serveis socials
Llei  13/2006,  de  20  de  juliol,  de  prestacions  socials  de  caràcter econòmic. NO CAL CONSENTIMENT

Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.
Normativa interna: convenis de col·laboració i/o Delegació de competències dels ens gestors.
Normativa interna: bases reguladores dels ajuts de serveis socials o prestacions socials.
 

 1. Autoritzacions, permisos i llicències
Normativa interna: ordenances municipals reguladores. CONSENTIMENT tàcit

(Llei 39/2015)

En matèria de declaracions responsables cal tenir en compte la Llei 26/2010 i la Llei 39/2015.

Normativa interna: normativa del procés d’intervenció municipal.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les Bases de Règim Local.
Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi. (Llicències de taxi)
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni del ens  locals. (Atorgament de llicències d’ocupació del domini públic)

Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual  s’aprova  la  refosa  en  un  text  únic  dels preceptes de  la  Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre. (Venda ambulant i no sedentària)

Valora aquest contingut: 
NegatiuPositiu Sense cap valoració
Loading...
 Millora aquest contingut

Ajuda'ns a millorar aquest contingut.

Si el que necessites és fer-nos arribar una consulta o reportar un problema, si us plau, fes servir l'opció de contacte del menú.

El teu email no es publicarà. Els camps requerits estan marcats amb *